REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5244
Tytuł: Środki obrotowe a wielkość produkcji wybranych ziemiopłodów w dolnośląskich gospodarstwach rolnych na tle kraju w latach 1999-2014
Inne tytuły: Current assets and size of production of selected crops in Dolnośląskie Voivodeship in 1999-2014
Autorzy: Tarnowska, Agnieszka
Słowa kluczowe: środki obrotowe
indywidualne gospodarstwa rolne
nawozy
pestycydy
pasze
materiał siewny
województwo dolnośląskie
current assets
individual farms
fertilizers
pesticides
feed
seed
Dolnośląskie Voivodeship
Data wydania: 2016
Data dodania: 8-mar-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 4(82) 2016, s. 167-184
Abstrakt: W artykule przedstawiono analizę zmian ilości typowych dla rolnictwa środków obrotowych zużywanych w dolnośląskich indywidualnych gospodarstwach rolnych na tle kraju w latach 1999-2014. Następnie zbadano związek tych zmian z wielkością produkcji zbóż podstawowych i ziemniaków. Zauważono rosnące zużycie nawozów mineralnych (NPK), zwłaszcza azotowych, a jednocześnie malejące zużycie nawozów wapniowych. Przy silnym zakwaszeniu polskich gleb może to wywołać bardzo niekorzystne skutki ekonomiczne i ekologiczne. Stwierdzono korelację między jednostkową produkcją zbóż a nawożeniem mineralnym (dodatnią) oraz nawożeniem wapniowym (ujemną). Brakuje jednoznacznych danych o zużyciu pestycydów w Polsce, przede wszystkim na poziomie województw. Jednak wiadomo, że rośnie ich sprzedaż na krajowym rynku. Obserwuje się niekorzystny trend malejącej sprzedaży kwalifikowanego materiału siewnego, szczególnie sadzeniaków. Zwiększa się natomiast sprzedaż pasz treściwych w całej Polsce, w tym także w województwie dolnośląskim, w którym odchodzi się od produkcji zwierzęcej. Poprawia to wydajność tej produkcji i zwiększa komfort pracy rolników. Warto zauważyć, że na tle kraju województwo dolnośląskie wyróżnia rozmiar niezagospodarowanej powierzchni paszowej.
The paper presents an analysis of changes in the quantities of current assets typical of agriculture in Dolnośląskie Voivodeship, as compared to the national average in the years 1999-2014. The author examines the relationship of these changes with the volume of production of basic cereals and potatoes in individual farms. An increasing consumption of NPK fertilizers can be observed, especially of nitrogen, while the consumption of calcium fertilizers decreased in the studied period. Because significant amounts of soil in Poland are strongly acidified, this can lead to very negative consequences for the whole agricultural sector. A positive correlation is observed between the size of grain harvest and mineral fertilization and a negative one between the volume of grain harvest and calcium fertilization. There is no clear data on the consumption of pesticides in Poland, especially at the level of voivodeships. It is known, however, that their sales on the domestic market are growing. There has been an unfavourable tendency for the sales of certified seed, especially potato seed, to decrease, whereas the sales of concentrated feed in Poland are increasing, also Dolnośląskie Voivodeship, which is abandoning livestock production. This improves the efficiency of the production and increases the comfort of farmers. Dolnośląskie Voivodeship stands out against the background of the country in terms of the size of unused forage areas.
Afiliacja: Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
E-mail: agnieszka.tarnowska@ue.wroc.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/5244
DOI: 10.15290/ose.2016.04.82.11
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2016, nr 4(82)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
11_Agnieszka_TARNOWSKA.pdf644,4 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)