REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5232
Tytuł: Perspektywy rozwojowe a system politycznogospodarczy. Studium przypadku wybranych państw europejskich
Inne tytuły: Development prospects and political and economic system: a case study of selected european countries
Autorzy: Czarny, Elżbieta
Folfas, Paweł
Menkes, Jerzy
Słowa kluczowe: transformacja systemowa
analiza porównawcza
wskaźniki makroekonomiczne
transition
comparative analysis
macro indicators
Data wydania: 2016
Data dodania: 7-mar-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 4(82) 2016, s. 15-32
Abstrakt: W artykule poddano analizie związki między systemem polityczno-gospodarczym a możliwościami rozwojowymi państwa. Zastosowano interdyscyplinarne podejście wykorzystujące narzędzia nauk: ekonomicznych, prawnych i politycznych. Zweryfikowano powszechnie przyjmowane założenie będące podstawą transformacji systemowej w Europie Środkowej i Wschodniej, zgodnie z którym spośród gospodarek doganiających względnie lepsze wyniki osiągają gospodarki otwarte, oparte na systemie demokratycznym i gospodarce rynkowej. Jednocześnie posłużono się podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi w odniesieniu do: Polski, Chorwacji, Białorusi i Serbii. Porównano zmiany ich: PKB, PKB per capita, eksportu, bilansów handlowych oraz wielkości napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). Badaniem objęto okres 2000-2014 (lub 2013 rok). Weryfikacja założenia o dodatniej korelacji pomiędzy wprowadzeniem w życie zasad społeczeństwa demokratycznego, państwa prawa i gospodarki rynkowej a sukcesem gospodarczym na podstawie wybranych danych makroekonomicznych okazała się niemożliwa. W szczególności, jej nieprawdziwości zdają się dowodzić Białoruś i Chorwacja. Można w tym widzieć dowód zawodności tezy lub efekt czynników zakłócających.
The author analyzes the relationship between the political and economic system and the development possibilities of a country. An interdisciplinary approach is used, including analytical tools from the fields of economics, law and politics. The author verifies the well-known assumption - lying at the roots of the transition in Central and Eastern Europe, that better results are achieved by open, free-market and democratic countries rather than closed and non-democratic ones. Basic macro indicators, such as GDP, GDP per capita, exports, trade balance and FDI inflows, are used to analyze the economic performance of Poland, Croatia, Belarus and Serbia in the years 2000-2014 (or 2000-2013). However, the verification of the abovementioned assumption has proved to be impossible due to the macro data illustrating the economic performance of Belarus and Croatia. Therefore, the popular conviction of a positive correlation between economic success and economic openness, free market policies, and democratic principles is either false, or there are some distorting factors.
Afiliacja: prof. dr hab. Elżbieta CZARNY - Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr Paweł FOLFAS - Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
prof. dr hab. Jerzy MENKES - Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
E-mail: Elżbieta CZARNY: eczary@gmail.com
Paweł FOLFAS: sgh.waw.pl
Jerzy MENKES: menkes.jerzy@gmail.com
Sponsorzy: Udział E. Czarny i P. Folfasa w projekcie został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (numer rejestracyjny projektu: 2015/17/B/HS4/02075), zaś udział J. Menkesa został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numerr DEC-2013/11/B/HS4/02126.
URI: http://hdl.handle.net/11320/5232
DOI: 10.15290/ose.2016.04.82.02
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2016, nr 4(82)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
02_Czarny.pdf278,01 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.