REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5197
Tytuł: Kościół, polityka, warunki życia – źródła irytacji homoseksualnych kobiet
Inne tytuły: The Church, politics, life conditions – sources of homosexual women’ irritation
Autorzy: Dziarnowska, Marta
Słowa kluczowe: irytacja
homoseksualne kobiety
Kościół
polityka
warunki życia
jakość życia
irritation
homosexual women
the Church
politics
life conditions
quality of life
Data wydania: 2016
Data dodania: 15-lut-2017
Wydawca: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Parezja, 2016, nr 2(6), s. 113-130
Abstrakt: Problematyka funkcjonowania homoseksualnych kobiet jest coraz częściej poruszana w badaniach z zakresu nauk społecznych, jednak wciąż brakuje istotnych danych, które przedstawiałyby wyczerpująco każdy z wymiarów ich życia. Konstrukt, jakim jest jakość życia, obejmuje płaszczyzny, które pozwalają w stosunkowo dużym stopniu zdiagnozować sytuację interesującej grupy społecznej. Wokół jego składowych zbudowałam ramę pojęciową, stanowiącą punkt odniesienia do przeprowadzonych wywiadów; ewoluowała ona w miarę rozwoju badania. Jakościowa analiza i interpretacja materiału empirycznego, zebranego metodą indywidualnych przypadków i obserwacji, pozwoliła kolejno na skategoryzowanie i zakodowanie danych, a następnie na ich symultaniczny opis (metoda ciągłego porównywania). Prezentowane dane zostały zebrane na potrzeby mojej pracy magisterskiej pt: Jakość życia homoseksualnych kobiet – studium przypadków. Pytanie badawcze wskazane w artykule: „jakie aspekty jakości życia badanych homoseksualnych kobiet wzbudzają w nich irytację?” nie było zawarte w pierwotnej ramie pojęciowej. Zostało postawione, gdyż zauważyłam, że to pobudzenie emocjonalne występuje równocześnie u kilku badanych (badaniom podlega osiem kobiet) w odniesieniu do pewnych poruszanych w wywiadzie problemów. Moje rozmówczynie odczuwają irytację, gdy zostaje poruszona tematyka: warunków życia w Polsce, polityki prowadzonej przez państwo oraz ich wiary i religijności. Ostatnia kwestia związana jest z dwoma aspektami: angażowaniem się Kościoła w życie polityczne i społeczne oraz postawą tej instytucji wobec osób nieheteronormatywnych. Badanie jakości życia w przyjętym nurcie (komparatywno-deskryptywnym) wymaga odniesienia do danych reprezentujących populację Polski. Porównanie to ukazuje, że opinia homoseksualnych kobiet, w odniesieniu do trzech pierwszych kwestii, jest zbieżna z opinią pozostałych mieszkańców naszego kraju – ich irytacja ma podłoże w sytuacji polityczno-społecznej kraju, nie jest warunkowana orientacją seksualną. Relacja Kościół-osoby nieheteronormatywne wzbudza gniew moich rozmówczyń, gdyż są one członkiniami grupy społecznej, na którą negatywny przekaz tej instytucji jest bezpośrednio skierowany. Jakość życia homoseksualnych kobiet, w kontekście powyższego aspektu, jest niższa od pozostałych członków naszego społeczeństwa; w związku z pozostałymi kwestiami można stwierdzić, że jest na tym samym poziomie. Zdaje się, że w tym też aspekcie oraz w kontekście pobudzenia emocjonalnego osób nieheteronormatywnych, w obliczu poszczególnych problemów, powinny być prowadzone dalsze badania, których wyniki mogłyby przyczynić się do poprawy jakości ich funkcjonowania, na przykład poprzez projektowanie działań antydyskryminacyjnych i antyhomofobicznych.
The issue of homosexual women’s functioning is more and more often raised in social sciences, however there is still a lack of some significant data showing in details each dimension of their lives. The construct of quality of life includes aspects that can be used to diagnose the situation of the interesting social group to a great extent. Within its components I organised the conceptual frame that was a point of reference to interviews; it evolved during the research development. Qualitative analysis and interpretation of empirical material that was collected by the method of individual cases and through observation, allowed me to categorize and to code the data; then the cases were simultaneously described (the method of continuous comparing). Presented data was collected for my master thesis titled ‘The quality of life of homosexual women— cases study’. The research question mentioned in the article: ‘which aspects of quality of life of the researched homosexual women arouse their irritation?’ was not included in the initial conceptual frame. It was stated when I noticed that such an emotional agitation occurs simultaneously among some of the women (eight interlocutors were researched) while speaking about certain interviewed problems. Researched women feel irritation when the following issues are brought up: life conditions in Poland, the national politics and their faith and religiosity. The last aspect is connected to two issues: the Church involvement in political and social life and the attitude of that institution towards nonheteronormative people. Researching the quality of life in a specific trend (comparatively-descriptive) requires the relation to data representing the population of Poland. S Such a comparison shows that homosexual women’s opinion referring to first three questions is analogous to the opinion of other residents of our country—their irritation has its basis in socio-political situation, it is not conditioned by the sexual orientation. The relation Church verus nonheteronormative people raises anger of my interlocutors as they are the members of the social group, in which a negative message of the mentioned institution is directed. The quality of life of homosexual women in the context of foregoing aspect is lower than of the other members of our society; in the connection to remaining questions it can be stated that the quality of life is on the same level. It seems that in this aspect and in the context of emotional agitation of nonheteronormative people, in the face of specific problems, there should be further research conducted. The results could contribute to the improvement of the quality of their functioning and to designing anti-homophobic and anti-discriminatory activities.
Afiliacja: Uniwersytet Śląski
E-mail: marta.dziarnowska@wp.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/5197
DOI: 10.15290/parezja.2016.06.09
ISSN: 2353-7914
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2016, nr 2

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons