REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4976
Tytuł: Luki identyfikacji etnicznej w spisach powszechnych państw Grupy Wyszehradzkiej: kobiety vs mężczyźni
Inne tytuły: The Ethnic Identification Gaps in the National Censuses of the Visegrad Group Countries: Women vs. Men
Autorzy: Siedlecki, Marcin
Słowa kluczowe: identyfikacja etniczna
spisy powszechne 2011
mniejszości narodowe
Grupa Wyszehradzka
ethnic identification
2011 censuses
ethnic minority
the Visegrad Group
Data wydania: 2016
Data dodania: 11-sty-2017
Wydawca: Wydawnictwo HUMANICA Instytut Studiów Kobiecych
Źródło: Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, nr 1(1), 2016, s. 138-152
Abstrakt: Artykuł prezentuje wyniki spisów powszechnych przeprowadzonych w Polsce, Czechach, Słowacji i Węgrzech (Grupa V4) w 2011 roku. Państwa Grupy Wyszehradzkiej były zawsze częścią tej samej cywilizacji, opartej o wspólne wartości materialne i intelektualne oraz wspólne korzenie w różnych tradycjach wyznaniowych, które wyrażają wolę utrzymania i wzmacniania utrwalonych powiązań. Narodowe spisy powszechne ludności i mieszkań w krajach V4 w roku 2011 były pierwszymi po akcesji tych państw do Unii Europejskiej. Spisy powszechne są ważnym momentem w życiu każdego narodu, w którym to państwo pyta swych obywateli, między innymi, o identyfikację etniczną. W poniższym tekście autor poddaje analizie zjawisko luki identyfikacji etnicznej, ujawniające się w trakcie spisów: fenomen obejmujący 4,95 mln obywateli Grupy Wyszehradzkiej, którzy zrezygnowali z możliwości ujawnienia swej tożsamości narodowej. Pytania o przynależność etniczną, w tym podwójną tożsamość narodowościową były w trakcie spisu – w szczególności w Czechach – nieobligatoryjnymi, udzielenie odpowiedzi na pytanie o etniczność uzależnione było od woli respondentów i respondentek.
The article presents the results of the 2011 National Censuses in Poland, the Czech Republic, Slovakia and Hungary (V4). These countries have always been part of a single civilization sharing cultural and intellectual values and common roots in diverse religious traditions, which they wish to preserve and further strengthen. The 2011 Censuses of Population and Housing were the first researches performed since V4`s accession to the European Union. Censuses constitute important moments in the life of a nation, as this is when the State asks its citizens – among other questions – “What’s your nationality”? In this study the author examines the phenomenon of the ethnic gap identification: 4,95 million citizens of the Visegrad Group who chose not to respond the questions relating to national and ethnic identity. Ethnicity, including dual ethnicity, was recorded – especially in the Czech Republic – as freely declared by the respondent’s wishes and on a voluntary basis, so a respondent could also refuse to report his or her ethnicity.
Afiliacja: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Nota biograficzna: dr Marcin Siedlecki – Politolog, socjolog, związany dydaktycznie z Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Dysponuje doświadczeniem we wdrażaniu projektów finansowanych ze środków europejskich realizowanych przez szkoły wyższe w dziedzinie ekonomii społecznej, przedsiębiorczości akademickiej oraz rozwoju zasobów ludzkich. Doktorat uzyskał na Wydziale Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku w 2013 r. W latach 2013–2015 pełnił funkcję redaktora publikacji klastrowych. Zainteresowania naukowe ogniskuje wokół geografii wyborczej oraz polityki regionalnej.
URI: http://hdl.handle.net/11320/4976
DOI: 10.15290/cnisk.2016.01.01.08
ISSN: 2451-3539
e-ISSN: 2543-7011
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, 2016, nr 1(1)

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons