REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4969
Tytuł: Radykalny feminizm Aleksandry Kołłontaj i próby urzeczywistnienia jego pryncypiów w przestrzeni społeczno-obyczajowej Rosji Sowieckiej (1917–1922)
Inne tytuły: Radical Feminism of Aleksandra Kollontai and Implementation Approaches of Its Principles Within Social and Custom Area of Soviet Russia
Autorzy: Miodowski, Adam
Słowa kluczowe: Aleksandra Kołłontaj
marksistowski feminizm
rewolucja obyczajowa
Rosja Sowiecka
Alexandra Kollontaj
Marxist feminism
revolution of manners
Soviet Russia
Data wydania: 2016
Data dodania: 10-sty-2017
Wydawca: Wydawnictwo HUMANICA Instytut Studiów Kobiecych
Źródło: Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, nr 1(1), 2016, s. 24-44
Abstrakt: Aleksandra Domontowicz urodziła się 31 marca 1872 r. w Petersburgu. W 1893 r. w wieku 21 lat wyszła za mąż za Michała Kołłontaja. Dzięki mężowi poznała rewolucyjną myśl Karola Marksa, Fryderyka Engelsa i Jerzego Plechanowa. Po rozstaniu z mężem A. Kołłontaj wyjechała w 1898 r. do Szwajcarii, gdzie podjęła studia ekonomiczne. Podczas pobytu w zachodniej Europie nawiązała wiele kontaktów ze środowiskami rewolucyjnymi. Z początkiem XX w. powróciła do Rosji już jako lewicowa aktywistka, by objąć stanowisko sekretarza petersburskiego komitetu partii bolszewickiej. Od tego czasu w swoich poczynaniach odznaczać się zaczęła szczególną wrażliwością na położenie kobiet w swoim kraju. Był to punkt wyjścia do stopniowego zbliżania się przez nią do radykalnego nurtu marksistowskiego feminizmu. Po przewrocie bolszewickim w 1917 r. powołana została na stanowisko komisarz ludowej do spraw opieki społecznej, stając się pierwszą kobietą na świecie pełniącą funkcję ministra. W tym czasie organizowała liczne konferencje i spotkania komunistek z całej Europy. Pod koniec 1918 r. A. Kołłontaj utworzyła wespół z Inessą Armand pierwszy na świecie urząd do spraw kobiet.
Alexandra Domontowicz was born on 31st of March, 1872 in St. Petersburg. In 1893, at the age of 21, she married Michal Kollontaj. Thanks to her husband she came to know about the revolutionary idea of Karl Marx, Friedrich Engels and George Plekhanov. After separating from her husband, A. Kollontaj left for Switzerland in 1898, where she studied economics. During her stay in Western Europe, she established number of contacts with revolutionary environment. At the beginning 20th century, she returned to Russia as a leftist activist, in order to take over position of Secretary of St. Petersburg Committee of the Bolshevik Party. Since then, in her dealings, she characterized situation of women in her country with special sensitivity. This was the starting point for her gradual approach to the radical trend of Marxist feminism. After Bolshevik Revolution that took place in 1917, she was appointed to the position of Folk Commissioner for social welfare, becoming the first woman in the world acting as a minister. During that time, she organized numerous conferences and meetings of communists from all over Europe. At the end of 1918, along with Inessa Armand, A. Kollontaj created the world's first office of women’s affairs.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: dr hab. Adam Miodowski – Od 1994 r. związany z Instytutem Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku. Doktorat uzyskał w Instytucie Historii UwB w 2000 r. habilitację na Wydziale Historyczno-Socjologicznym UwB w 2013 r. Zainteresowania badawcze koncentruje na zagadnieniach wiążących się z aktywnością polityczną, wojskową i społeczną Polaków u progu niepodległości i w okresie zmagań o jej utrwalenie. W wymiarze terytorialnym publikacje ukierunkowane są na Europę Wschodnią, jak też przestrzeń małej ojczyzny wyznaczonej granicami współczesnego województwa podlaskiego. W dorobku naukowym, prócz kilkudziesięciu artykułów oraz publikacji materiałów źródłowych, znajdują się cztery monografie książkowe: Wychodźcze ugrupowania demokratyczne wobec idei polskiego wojska w Rosji w latach 1917–1918, Białystok 2002; Przewłaszczenia dóbr dojlidzkich na tle kampanii politycznej przełomu lat 1921/1922, Białystok 2003; Związki Wojskowe Polaków w Rosji (1917–1918), Białystok 2004; Polityka wojskowa radykalnej lewicy polskiej (1917–1921), Białystok 2011.
URI: http://hdl.handle.net/11320/4969
DOI: 10.15290/cnisk.2016.01.01.02
ISSN: 2451-3539
e-ISSN: 2543-7011
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WHiSM)
Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, 2016, nr 1(1)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
CNISK_1(1)_2016_A_Miodowski_Radykalny_feminizm_Aleksandry_Kollontaj.pdf302,14 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons