REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4846
Tytuł: Elektrochemiczna synteza pochodnych cukrowych Δ5-steroidów
Inne tytuły: Electrochemical synthesis of sugar derivatives of Δ5-steroids
Autorzy: Tomkiel, Aneta Maria
Promotor(rzy): Morzycki, Jacek Witold
Słowa kluczowe: Cholesterol
utlenianie elektrochemiczne
glikozylacja
glikokoniugaty steroli
cholesterylacja
electrochemical oxidation
glycosylation
sterol glycoconjugates
cholesterylation
Data wydania: 27-wrz-2016
Data dodania: 13-gru-2016
Abstrakt: Otrzymałam szereg pochodnych cholesterolu i i-cholesterolu: sulfidy, selenki, etery, estry, halogenki, trichloroacetoimidan, fosforany, tiol i rodanek. Zarejestrowałam dla otrzymanych związków krzywe woltamperometryczne, które pokazały, że wszystkie badane pochodne są elektroaktywne w zakresie potencjału, w którym prowadzone są elektrolizy preparatywne. Wszystkie uzyskane produkty przetestowałam w reakcji elektrochemicznej w obecności 1,2:3,4-di-O-izopropylideno-α-D-galaktopiranozy. Część z otrzymanych związków była słabymi donorami, ale otrzymałam też aktywne pochodne. i-Cholesterol, etery, tioetery, trichloroacetoimidan i fosforany były dobrymi donorami w elektrochemicznej syntezie cukrowych pochodnych cholesterolu. Oczekiwany glikokoniugat - 6-cholesterylo-1,2:3,4-di-O-izopropylideno-α-D-galaktopiranoza, tworzył się z wydajnością od 33% do 58%. Poszukiwałam dobrego donora czyli takiego, który łatwo jest otrzymać w reakcji chemicznej i który reaguje wysokowydajnie w reakcji elektrochemicznej. Wybrałam difenylofosforan(V) cholesterylu jako optymalny donor. Przeprowadziłam anodowe utlenianie difenylofosforanu(V) cholesterylu w obecności różnych cukrów. W reakcjach z cukrami posiadającymi kilka niezwiązanych grup hydroksylowych otrzymałam produkty policholesterylowane. Elektrochemiczna cholesterylacja z zastosowaniem difenylofosforanu(V) cholesterylu jako donora umożliwia otrzymywanie glikozydów i glikokoniugatów. Jest to jedyna znana metoda umożliwiająca wprowadzenie w jednym etapie kilku cząsteczek cholesterolu do cząsteczki cukru.
I prepared series of cholesterol and i-cholesterol derivatives: thioethers, selenides, ethers, esters, halides, trichloroacetimidate, phosphates, thiol and thiocyanate. I registered cyclic voltammograms for these compounds and all of them proved electrochemicaly active in the potential range where the preparative processes occurs. All obtained products have been tested in the electrochemical reaction conditions with 1,2:3,4-di-O-isopropylidene-α-D-galactopyranose. A part of synthesized derivatives appeared to be poor cholesteryl donors in electrochemical reactions, but some of them were active. i-Cholesterol, ethers, thioethers, trichloroacetimidate and phosphates occurred to be excellent cholesteryl donors for the electrochemical synthesis of cholesterol glycoconjugates. The desired glycoconjugate, 6-cholesteryl-1,2:3,4-di-O-isopropylidene-α-D-galactopyranose, was formed in 33% to 58% yield. I have been looking for a good donor that is easily obtained by chemical reaction and reacts efficiently under electrochemical conditions. I have chosen cholesteryl diphenylphosphate as the best cholestryl donor. I have tested anodic oxidation of cholesteryl diphenylphosphate with different sugars. In the case of the reaction with sugars having several free hydroxyl groups, mono-, di-, tri- and tetra-cholesterylated products were obtained. Electrochemical cholesterylation of sugars, with cholesteryl diphenylphosphate allows for the preparation glycosides and glycoconjugates. This is the only method known to introduce several cholesteryl groups in a single transformation step.
Afiliacja: Wydział Biologiczno-Chemiczny. Instytut Chemii
Sponsorzy: Badania zostały sfinansowane ze środków przyznanych w ramach grantu nr 2011/01/B/ST5/06046
Opis: Badania były realizowane we współpracy z Katedrą Chemii Fizycznej Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej.
URI: http://hdl.handle.net/11320/4846
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (dostęp z komputerów Biblioteki Uniwersyteckiej)
Prace doktorskie (WChem)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Tomkiel_Aneta_Maria_doktorat.pdf
Dostęp ograniczony
4,76 MBAdobe PDFOtwórz Request a copy
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)