REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4846
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.advisorMorzycki, Jacek Witold-
dc.contributor.authorTomkiel, Aneta Maria-
dc.date.accessioned2016-12-13T14:18:44Z-
dc.date.available2016-12-13T14:18:44Z-
dc.date.issued2016-09-27-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/4846-
dc.descriptionBadania były realizowane we współpracy z Katedrą Chemii Fizycznej Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej.pl
dc.description.abstractOtrzymałam szereg pochodnych cholesterolu i i-cholesterolu: sulfidy, selenki, etery, estry, halogenki, trichloroacetoimidan, fosforany, tiol i rodanek. Zarejestrowałam dla otrzymanych związków krzywe woltamperometryczne, które pokazały, że wszystkie badane pochodne są elektroaktywne w zakresie potencjału, w którym prowadzone są elektrolizy preparatywne. Wszystkie uzyskane produkty przetestowałam w reakcji elektrochemicznej w obecności 1,2:3,4-di-O-izopropylideno-α-D-galaktopiranozy. Część z otrzymanych związków była słabymi donorami, ale otrzymałam też aktywne pochodne. i-Cholesterol, etery, tioetery, trichloroacetoimidan i fosforany były dobrymi donorami w elektrochemicznej syntezie cukrowych pochodnych cholesterolu. Oczekiwany glikokoniugat - 6-cholesterylo-1,2:3,4-di-O-izopropylideno-α-D-galaktopiranoza, tworzył się z wydajnością od 33% do 58%. Poszukiwałam dobrego donora czyli takiego, który łatwo jest otrzymać w reakcji chemicznej i który reaguje wysokowydajnie w reakcji elektrochemicznej. Wybrałam difenylofosforan(V) cholesterylu jako optymalny donor. Przeprowadziłam anodowe utlenianie difenylofosforanu(V) cholesterylu w obecności różnych cukrów. W reakcjach z cukrami posiadającymi kilka niezwiązanych grup hydroksylowych otrzymałam produkty policholesterylowane. Elektrochemiczna cholesterylacja z zastosowaniem difenylofosforanu(V) cholesterylu jako donora umożliwia otrzymywanie glikozydów i glikokoniugatów. Jest to jedyna znana metoda umożliwiająca wprowadzenie w jednym etapie kilku cząsteczek cholesterolu do cząsteczki cukru.pl
dc.description.abstractI prepared series of cholesterol and i-cholesterol derivatives: thioethers, selenides, ethers, esters, halides, trichloroacetimidate, phosphates, thiol and thiocyanate. I registered cyclic voltammograms for these compounds and all of them proved electrochemicaly active in the potential range where the preparative processes occurs. All obtained products have been tested in the electrochemical reaction conditions with 1,2:3,4-di-O-isopropylidene-α-D-galactopyranose. A part of synthesized derivatives appeared to be poor cholesteryl donors in electrochemical reactions, but some of them were active. i-Cholesterol, ethers, thioethers, trichloroacetimidate and phosphates occurred to be excellent cholesteryl donors for the electrochemical synthesis of cholesterol glycoconjugates. The desired glycoconjugate, 6-cholesteryl-1,2:3,4-di-O-isopropylidene-α-D-galactopyranose, was formed in 33% to 58% yield. I have been looking for a good donor that is easily obtained by chemical reaction and reacts efficiently under electrochemical conditions. I have chosen cholesteryl diphenylphosphate as the best cholestryl donor. I have tested anodic oxidation of cholesteryl diphenylphosphate with different sugars. In the case of the reaction with sugars having several free hydroxyl groups, mono-, di-, tri- and tetra-cholesterylated products were obtained. Electrochemical cholesterylation of sugars, with cholesteryl diphenylphosphate allows for the preparation glycosides and glycoconjugates. This is the only method known to introduce several cholesteryl groups in a single transformation step.pl
dc.description.sponsorshipBadania zostały sfinansowane ze środków przyznanych w ramach grantu nr 2011/01/B/ST5/06046pl
dc.language.isoplpl
dc.subjectCholesterolpl
dc.subjectutlenianie elektrochemicznepl
dc.subjectglikozylacjapl
dc.subjectglikokoniugaty sterolipl
dc.subjectcholesterylacjapl
dc.subjectelectrochemical oxidationpl
dc.subjectglycosylationpl
dc.subjectsterol glycoconjugatespl
dc.subjectcholesterylationpl
dc.titleElektrochemiczna synteza pochodnych cukrowych Δ5-steroidówpl
dc.title.alternativeElectrochemical synthesis of sugar derivatives of Δ5-steroidspl
dc.typeBook_phdpl
dc.description.AffiliationWydział Biologiczno-Chemiczny. Instytut Chemiipl
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (dostęp z komputerów Biblioteki Uniwersyteckiej)
Prace doktorskie (WChem)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Tomkiel_Aneta_Maria_doktorat.pdf
Dostęp ograniczony
4,76 MBAdobe PDFOtwórz Request a copy
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)