REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4842
Tytuł: Estetyczne aspekty literatury polskich, białoruskich i litewskich Tatarów (od XVI do XXI w.)
Inne tytuły: Aesthetic Aspects of the Literature of Polish, Belarusian and Lithuanian Tatars (from the 16th to the 21st Century)
Эстетические аспекты литературы польских, белорусских и литовских татар (XVI–XXI вв.)
Redaktor(rzy): Czerwiński, Grzegorz
Konopacki, Artur
Data wydania: 2015
Data dodania: 13-gru-2016
Wydawca: Alter Studio
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;14
Studia Tatarskie;4
Abstrakt: The present volume collects the proceedings of the International Conference “Aesthetic Aspects of the Literature of Polish, Belarusian and Lithuanian Tatars (from the 16th to the 21st Century)”, which took place in Białystok and Sokółka from 14 to 15 November 2014, under the aus-pices of the Polish Society of Comparative Studies of Literature. The con-ference was organized by the Chair in Philological Studies “East – West”, the Faculty of Philology at the University of Białystok, the Podlasian Sec-tion of the Union of Polish Tatars, and the Łukasz Górnicki Library of Podlasie in Białystok. Among the attendants of the first day’s session at the Łukasz Górnicki Library and the second day’s meeting at the Cultural Center of Sokółka, there were researchers from academic centres in Bel-arus, Lithuania, Poland, Tatarstan, Ukraine and the United Kingdom, as well as representatives of the Tatar minority from the Podlaskie Voivode-ship in Poland. The researchers discussed Tatar literature that originated in the 16th century in the Grand Duchy of Lithuania and was later devel-oped in Poland, Lithuania and Belarus. This book consists of an introduction and three chapters. Chapter One, “Manuscripts of the Tatars of the Grand Duchy of Lithuania”, examines issues related to old writings of Polish-Lithuanian Tatars. Chapter Two, “Contemporary Literature of Polish Tatars”, focuses on the newest Polish-Tatar literature. The last chapter gathers articles dedicated to liter-ary and cultural analyses, which are significant in the studies of Tatar lit-erature in Central and Eastern Europe. These include issues related to lit-erature, fashion and the Turkish-Tatar folklore, as well as questions re-garding literature created in other areas of the Muslim culture – in Bosnia and Morocco. The chapter features also an article exploring Tatar motifs in the works of Henryk Sienkiewicz. The publication gathers texts written in Polish, English and Russian, therefore the introduction has three language versions. Apart from the scholarly papers per se, each article is accompanied by summaries in two languages, other than the language of the main text. The book has been edited by Grzegorz Czerwiński, PhD, a literary scholar, specialist in the theory of literature and comparative literature, and Artur Konopacki, PhD, a historian and educator, whose research focuses on Tatar history in the Grand Duchy of Lithuania and the Polish-Lithuanian Commonwealth. It has been reviewed by Włodzimerz Szturc (Professor of Polish philology) and Henryk Jankowski (Professor of Turkology), and published in the scholarly literary series “Colloquia Orientalia Bialostocensia”.
Afiliacja: Grzegorz CZERWIŃSKI - Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”, Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Białymstoku
Artur KONOPACKI - Katedra Historii Wychowania, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: Grzegorz Czerwiński (ur. 1978) Literaturoznawca, doktor nauk humanistycznych (Uniwersytet Gdański, 2007), autor książek: Po rozpadzie świata. O przestrzeni artystycznej w prozie Włodzimierza Odojewskiego (Gdańsk 2011) oraz Sprawozdania z podróży muftiego Jakuba Szynkiewicza. Źródła. Omówienie. Interpretacja (Białystok 2013). Po uzyskaniu stopnia doktora pracował jako postdoctoral researcher na Uniwersytecie Gandawskim w Belgii (Universiteit Gent). Obecnie związany z Uniwersytetem w Białymstoku. Kierownik projektu badawczego NCN „Literatura polsko-tatarska po 1918 roku”. Publikował w czasopismach: „Russian Literature”, „Zeitschrift für Slavische Philologie”, „Pamiętnik Literacki”, „Rocznik Komparatystyczny”, „Ruch Literacki”, „Wiek XIX”, „Slavica Bruxellensia” i „Slavia Orientalis”. Przygotował ponadto do druku edycję pism literackich Stanisława Kryczyńskiego pod tytułem Wspomnienia. Utwory poetyckie. Eseje (Białystok 2014) oraz zbiór Podróże do serca islamu. Antologia międzywojennego reportażu polskich Tatarów (Białystok 2014). Współredaktor tomu Żeromski. Piękno i wolność (Białystok-Rapperswil 2014–2015).
Artur Konopacki (ur. 1975) Historyk, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Historii Wychowania na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, autor książki Życie religijne Tatarów na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI–XIX wieku (Warszawa 2010). Uczestnik „Projektu filologiczno-historycznego opracowania oraz krytycznego wydania tzw. tefsiru Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego (pierwszego przekładu Koranu na język słowiański)” (grant NPRH). Wydał edycję krytyczną książki Piotra Czyżewskiego pod tytułem Alfurkan tatarski prawdziwy na czterdzieści części rozdzielony (Białystok 2013). Organizator Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Ku nowym kierunkom. O potrzebie interdyscyplinarnego ujęcia badawczego kultury, tradycji i historii społeczności tatarskiej” (Białystok 2015).
E-mail: Grzegorz Czerwiński: g.czerwinski@hotmail.com
Artur Konopacki: konopackia@wp.pl
Sponsorzy: Książka została przygotowana w ramach projektu badawczego "Literatura polsko-tatarska po 1918 roku". Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki na podstawie decyzji numer DEC-2012/07/B/HS2/00292.
Wydanie publikacji zrealizowano przy wsparciu finansowym urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
URI: http://hdl.handle.net/11320/4842
ISBN: 978-83-64081-24-8
Typ Dokumentu: Book
Występuje w kolekcji(ach):Materiały konferencyjne (WFil)
Materiały konferencyjne (WHiSM)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Estetyczne aspekty literatury polskich, białoruskich i litewskich Tatarów (od XVI do XXI w.)", 14-15 listopada 2014

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Estetyczne aspekty DRUK.pdf7,03 MBAdobe PDFOtwórz
Estetyczne aspekty_okładka.pdf4,62 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.