REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4828
Tytuł: Kontrowersje związane z wskaźnikową oceną środowiska przyrodniczego – przyczynek do dyskusji
Inne tytuły: Controversies related to the indicator assessment of natural environment – contribution to the discussion
Autorzy: Burchard-Dziubińska, Małgorzata
Szubska-Włodarczyk, Natalia
Słowa kluczowe: ocena wskaźnikowa
środowisko przyrodnicze
indicator assessment
natural environment
Data wydania: 2016
Data dodania: 9-gru-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 3(81) 2016, s. 77-93
Abstrakt: W artykule zaproponowano konstrukcję syntetycznego wskaźnika umożliwiającego klasyfikację województw według osiąganego poziomu ładu środowiskowego dzięki danym dostępnym w bazie BDL GUS. Łączne zestawienie wyników obliczeń własnych i danych z OECD umożliwiło sprawdzenie, i na ile wnioskowanie na podstawie tylko jednej zmiennej, jak to miało miejsce w przypadku raportu OECD, było zbieżne z oceną ładu środowiskowego opartą na wszystkich zmiennych dostępnych w BDL dotyczących tej kategorii. Oba podejścia przyczyniły się do wysnucia bardzo zbliżonych wniosków.
The article proposes the construction of a synthetic indicator which allows the classification of regions according to the achieved level of environmental governance based on the data available in the database BDL GUS. The comparison of results of own calculations and data from the OECD allows to assess, if the inference based on only one variable, as is in the case of OECD report, is consistent with the assessment of environment based on all available in BDL variables. Both approaches lead to very similar conclusions.
Afiliacja: dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki
mgr Natalia Szubska-Włodarczyk - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki
E-mail: Małgorzata Burchard-Dziubińska: malbur@uni.lodz.pl
Natalia Szubska-Włodarczyk: natszub@uni.lodz.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/4828
DOI: 10.15290/ose.2016.03.81.06
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2016, nr 3(81)

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.