REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4823
Tytuł: W poszukiwaniu nowej koncepcji ochrony przyrody – idea renaturalizacji
Inne tytuły: In search of a new concept of nature protection – the idea of restoration
Autorzy: Kośmicki, Eugeniusz
Pieńkowski, Dariusz
Słowa kluczowe: ochrona przyrody
ekologia renaturalizacji
rozwój zrównoważony
sozologia
nature protection
restoration ecology
sustainable development
sozology
Data wydania: 2016
Data dodania: 9-gru-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 3(81) 2016, s. 35-44
Abstrakt: Ochrona przyrody ma ważne znaczenie we wszystkich dyskusjach o stanie przyrody i występujących obecnie problemach i konfliktach ekologicznych. Współcześnie jej elementem jest szeroko rozumiana koncepcja renaturalizacji odnosząca się nie tylko do odtwarzania stanów natury, ale również do ochrony procesów przyrodniczych. Ekologia renaturalizacji ma charakter transdyscyplinarny i uwzględnia zarówno specyfikę systemów przyrodniczych, jak i uwarunkowania społeczno-gospodarcze ich rozwoju. Renaturalizacja powinna być także komponentem procesu zrównoważonego gospodarowania i dyskusji nad możliwościami substytucji kapitału naturalnego kapitałem antropogenicznym czy problematyką wyceny świadczeń ekosystemów.
Nature protection is important in all discussions about the state of nature and the currently existing ecological problems and conflicts. The widely nowadays-understood concept of restoration is an element of it; and it is related not only to the states of nature, but also to the protection of natural processes. Restoration ecology is a trans-disciplinary and includes not only the specificity of natural systems, but also the socioeconomic determinants of their development. Restoration should also be a part of the process of sustainable economics; and discussions on the substitution possibilities of natural capital asset by anthropogenic ones as well as the issue ofevaluation of ecosystem services.
Afiliacja: dr hab. prof. nadzw. Eugeniusz Kośmicki - Wydział Ekonomiczno-Społeczny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
dr hab. Dariusz Pieńkowski - Wydział Ekonomiczno-Społeczny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
E-mail: Eugeniusz Kośmicki: e.h.kosm@gmail.com
Dariusz Pieńkowski: darpie_xl@wp.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/4823
DOI: 10.15290/ose.2016.03.81.03
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2016, nr 3(81)

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.