REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4822
Tytuł: Możliwości wykorzystania chemiczno-fizycznej koncepcji katalizatorów i inhibitorów we współczesnej teorii ekonomii – prolegomena problemu
Inne tytuły: The possibility ofutilization thechemical-physical conception of catalystsand inhibitors in present theory of economy – the introduction to problem
Autorzy: Czaja, Stanisław
Słowa kluczowe: katalizator
inhibitor
kapitał społeczny
świadomość ekonomiczna
informacja
catalyst
inhibitor
social capital
economic consciousness
information
Data wydania: 2016
Data dodania: 8-gru-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 3(81) 2016, s. 20-34
Abstrakt: W artykule omówiono koncepcje katalizy, katalizatorów i inhibitorów. Autor dokonał analizy możliwości ich wykorzystania we współczesnej teorii ekonomii do wyjaśnienia niektórych procesów. W badaniu uwzględniono: kapitał społeczny i jego tworzenie, kreację świadomości ekonomicznej, proces ingerencji państwa w życie gospodarcze, wykorzystanie informacji jako czynnika produkcji. Artykuł jest wprowadzeniem do problemu.
The conceptions of catalysis, catalysts and inhibitors talked over in the article. Author executed the analysis of possibility their utilization in present theory of economy to explanation of some processes. Author considered in investigation: social capital and his creating, creation of economic consciousness, process of interference the state agendas to economic life, utilization the information as factor of production. Article is an introduction to this problem.
Afiliacja: Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
E-mail: stanislawczaja57@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/4822
DOI: 10.15290/ose.2016.03.81.02
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2016, nr 3(81)

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)