REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4631
Tytuł: Relacje paradygmatu rozwoju trwałego z kategorią jakości życia
Inne tytuły: Paradigm of sustainable development and quality of life
Autorzy: Łuszczyk, Marcin
Słowa kluczowe: rozwój trwały
jakość życia
sustainable development
quality of life
Data wydania: 2016
Data dodania: 18-paź-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 2(80) 2016, s. 25-38
Abstrakt: Mimo nasilającej się krytyki PKB, brak alternatywnej metody pomiaru dobrobytu społecznego powoduje, że miernik obejmujący tylko sferę gospodarczą nadal pozostaje kluczowym parametrem ocen i porównań międzynarodowych. Wypracowanie i upowszechnienie uniwersalnej metodyki pomiaru jakości życia stanowi zatem poważne wyzwanie skierowane w stronę środowiska akademickiego i praktyków. Zdaniem autora, silne, wzajemne relacje nowego paradygmatu rozwoju trwałego z kategorią jakości życia wynikają bezpośrednio z samej jego definicji. Po pierwsze, na podstawie Raportu Brundtland i Deklaracji z Rio można stwierdzić, że rozwój trwały to taki rozwój, który zapewnia zaspokojenie potrzeb i osiągnięcie wysokiej jakości życia współczesnemu społeczeństwu bez uszczerbku dla możliwości realizacji potrzeb przyszłych pokoleń. Po drugie, idea rozwoju trwałego oparta na ładzie zintegrowanym ściśle odpowiada holistycznemu charakterowi jakości życia. Można więc uznać, że realizacja zasad rozwoju trwałego jest tożsama z dążeniami do wysokiej jakości życia, a wskaźniki cząstkowe opisujące rozwój trwały można z powodzeniem wykorzystać do określenia jakości życia.
Despite rising criticism of using GDP as a measure of social welfare, lack of an alternative method causes this purely economic indicator to remain the key parameter for assessments and international comparisons. Developing a universal methodology for measuring the quality of life is thus a serious challenge for both academics and practitioners. According to the author, the strong relationship between the new development paradigm and the quality of life stems directly from the very definition of sustainable development. Firstly, on the basis of the Brundtland Report and the Rio Declaration, it can be concluded that sustainable development is a development that provides satisfaction, fulfils needs and achieves a high quality of life in modern society without prejudice to the possibility of meeting the needs of future generations. Secondly, the idea of sustainable development based on integrated governance closely corresponds to the holistic nature of the quality of life. It can therefore be concluded that the implementation of the principles of sustainable development is synonymous with aspirations to a high quality of life and partial indicators describing sustainable development can successfully be used to gauge the quality of life.
Afiliacja: Wydział Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Opolska
E-mail: m.luszczyk@po.opole.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/4631
DOI: 10.15290/ose.2016.02.80.03
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2016, nr 2(80)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
80_Optimum_2_2016_Luszczyk.pdf329,55 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.