REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4515
Tytuł: Seniorzy w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły: Seniors in the University of Lodz Library
Autorzy: Górniak, Teresa
Felińska, Renata
Słowa kluczowe: biblioteka naukowa
czytelnictwo seniorów
metody i formy pracy bibliotek
aktywizacja ludzi starszych
scientific library
seniors’ reading
methods and forms of library work
elderly people activation
Data wydania: 2015
Data dodania: 14-wrz-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Biblioteki bez użytkowników...? Diagnoza problemu, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Supraśl, 14-16 września 2015, praca zbiorowa pod redakcją Haliny Brzezińskiej-Stec i Jolanty Żochowskiej, Białystok 2015, s. 279-301
Abstrakt: W ostatnich latach daje się zauważyć szybko postępujący proces starzenia się polskiego społeczeństwa. W związku z czym głównym zadaniem polityki społecznej staje się nie tylko troska o dalsze wydłużanie życia, ale również podejmowanie takich działań, które będą sprzyjać pomyślnemu starzeniu się. Szeroko rozumiana aktywność osób starszych może zapobiegać ich osamotnieniu i izolacji społecznej, jak również pozwala utrzymać wysoką sprawność umysłową i fizyczną do późnej starości. Biblioteka naukowa, gromadząc książki, czasopisma, prasę codzienną, oferując dostęp do Internetu i źródeł elektronicznych ma ogromne możliwości zaspokojenia potrzeb osób starszych w zakresie rozwoju intelektualnego. Jednak czy rzeczywiście takie są oczekiwania seniorów? Nie znając odpowiedzi na to pytanie, autorki artykułu przeprowadziły badania sondażowe wśród mieszkańców Łodzi (163 osoby). Pytano czy i w jakim zakresie osoby starsze korzystają ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, co je motywuje, a co zniechęca do odwiedzin Biblioteki UŁ. Badano też zainteresowania czytelnicze osób starszych, dostęp do Internetu i udział w zajęciach proponowanych przez instytucje kształcenia. Wyniki przeprowadzonej ankiety omówiono w artykule.
Aging of the Polish society has become more and more noticeable in the recent years. That is why, state institutions and community organizations take up actions aiming at raising the quality of elderly people’s lives. Activating senior citizens prevents their loneliness and social isolation, as well as allows them to stay independent for a longer time. A scientific library, which collects books, magazines, newspapers, offers access to the internet and electronic resources, has great potential to meet the needs of older people in terms of their intellectual development. However, are seniors interested in the scientific library collections? Not knowing the answer to this question, the authors of the article have conducted surveys among the inhabitants of Lodz (163 people). The participants were asked whether and to what extent older people benefit from the University of Lodz Library, what motivates them and what discourages them from visiting the Library. We have also studied reading interests of the elderly, their access to the internet and participation in the activities offered by educational institutions. The results of the survey were discussed in the article.
Afiliacja: mgr Teresa Górniak - Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego
mgr Renata Felińska - Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego
E-mail: Teresa Górniak: teresa.gorniak@lib.uni.lodz.pl
Renata Felińska: renata.felinska@lib.uni.lodz.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/4515
ISBN: 978-83-7431-484-8
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Biblioteki bez użytkowników...? Diagnoza problemu", 14-16 września 2015

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
19_Gorniak_Felinska.pdf358,83 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.