REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4510
Tytuł: Biblioteki bez użytkowników! Czyli co to znaczy w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu
Inne tytuły: The library without users, or what it exactly means in the University Library in Poznań
Autorzy: Olszewska, Helena
Słowa kluczowe: statystyki odwiedzin tradycyjnych i elektronicznych
zdalny dostęp do źródeł i kolekcji elektronicznych biblioteki
społeczna przestrzeń bibliotek akademickich
attendance statistics in their traditional and electronic versions
remote access to resources and library collections
social space in academic libraries
Data wydania: 2015
Data dodania: 13-wrz-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Biblioteki bez użytkowników...? Diagnoza problemu, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Supraśl, 14-16 września 2015, praca zbiorowa pod redakcją Haliny Brzezińskiej-Stec i Jolanty Żochowskiej, Białystok 2015, s. 201-209
Abstrakt: Referat omawia wykorzystanie statystyk frekwencyjnych odzwierciedlających rzeczywiste (fizyczne) i elektroniczne odwiedziny bibliotek oraz problemy wynikające z pobieżnej, niedbałej i selektywnej interpretacji uzyskanych w ten sposób danych przez bibliotekarzy. Omówiono także zagadnienia dotyczące rejestracji danych oraz ich dalszego przetwarzania w bibliotekach. Ponadto, przedstawiono implikacje wynikłe z zainstalowania nowoczesnych narzędzi służących do rejestracji i monitorowania użytkowników zdalnych, takich jak np. HAN, jakie pozostają do dyspozycji bibliotekarzy w nowoczesnej bibliotece oraz zasygnalizowano niezrozumiały opór ze strony środowiska bibliotecznego i dyrektorów bibliotek do wykorzystywania tych statystyk w pełni. W dalszej kolejności przedstawiono usługi zdalne jakie oferowane są przez BU w Poznaniu, jak również system pozwalający na właściwe gromadzenie, systematyzowanie i pomiar danych w celu umożliwienia ich dalszego porównania z odpowiednimi statystkami usług oferowanych na miejscu w bibliotece. Zestawienia te jednoznacznie wskazują na fakt, że BU w Poznaniu nie została wcale porzucona przez czytelników, a wręcz przeciwnie – użytkownicy są nadal, tylko po prostu pracują (nad materiałem udostępnionym przez bibliotekę) z domu. Choć trudno się z tym pogodzić, jest to fakt, nad którym bibliotekarze będą musieli przejść do porządku dziennego w przyszłości. Ostatnia część artykułu dotyczy nowych zadań, jakie stoją przed bibliotekami akademickimi, a mianowicie stworzenia odpowiedniej przestrzeni społecznej i zapewnienie miejsca, w którym będzie mogło dochodzić do spotkań w świecie rzeczywistym a nie wirtualnym.
This presentation discusses briefly the use of attendance statistics that reflect actual and electronic visits to libraries and the problem of casual and selective interpretation of these data by librarians. Problems and issues regarding the recording of data and their further processing by librarians are also discussed. Furthermore, I also consider the appearance of state-of-the-art tools for the registration and monitoring of remote users that have been recently developed, such as HAN, and indicate the incomprehensible reluctance of librarians and library directors to exploit these statistics to full effect. Further on in the presentation, remote services of the University Library in Poznań are presented, as well as a system that allows these services to be properly recorded, systematised and measured in order to make it possible to compare these data with the statistics of those services that are provided directly at the library. These juxtapositions clearly indicate that the library of Adam Mickiewicz University has not been abandoned by users and that, in fact, the users are still there but they simply work from outside the library. As hard as it is, this is something to which librarians will have to get accustomed to in the future. The last part of the article deals with the new assignments for academic libraries, namely the creation of social space and providing with meeting places in the real world rather than in the virtual one.
Afiliacja: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
E-mail: helo@amu.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/4510
ISBN: 978-83-7431-484-8
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Biblioteki bez użytkowników...? Diagnoza problemu", 14-16 września 2015

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
14_Olszewska.pdf204,73 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)