REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4507
Tytuł: Jak zdaniem studentów zatrzymać obecnych i pozyskać nowych użytkowników w bibliotekach uczelnianych? Relacja z badań
Inne tytuły: How to keep the existing and attract new users to the university libraries, according to students? Results of the research analysis
Autorzy: Antczak, Mariola
Słowa kluczowe: biblioteki naukowe
czytelnicy bibliotek naukowych
promocja bibliotek naukowych
opinia studentów o bibliotekach naukowych
scientific libraries
scientific libraries' readers
promotion of scientific libraries
students' opinion on scientific libraries
Data wydania: 2015
Data dodania: 13-wrz-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Biblioteki bez użytkowników...? Diagnoza problemu, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Supraśl, 14-16 września 2015, praca zbiorowa pod redakcją Haliny Brzezińskiej-Stec i Jolanty Żochowskiej, Białystok 2015, s. 143-168
Abstrakt: Trudno wyobrazić sobie bibliotekę uczelnianą bez użytkowników, pusty gmach, a obsługę klientów – jedynie w formie elektronicznej. Autorka artykułu zwróciła się do studentów kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Uniwersytetu Łódzkiego z pytaniem: Jak zatrzymać obecnych i pozyskać nowych użytkowników w bibliotekach uczelnianych? Wyniki zostały opracowane na podstawie badań ankietowych. Celem podjętych prac było uzyskanie odpowiedzi na tak postawione pytanie od użytkowników biblioteki uniwersyteckiej oraz przyszłych bibliotekarzy różnych typów bibliotek, w tym – naukowych. Ciekawym uzupełnieniem badań była grupa kontrolna, którą stanowili studenci wszystkich innych kierunków na Wydziale Filologicznym. Dzięki niej można było porównać wskaźniki uzyskane na podstawie odpowiedzi studentów z obu grup badawczych. Badania nie miały charakteru kompleksowych, celem autorki nie było również wyczerpanie tematu. Prezentowana relacja z badań to raczej przyczynek do obszerniejszych studiów. Może jednak stanowić cenny materiał do analizy, zwłaszcza dla pracowników i dyrektorów bibliotek naukowych, bibliologów i informatologów oraz ich studentów.
It is hard to depict a university library without its users, an empty building, and a library service only in an electronic form. Thus, the author asked the students of Information and Library Science at the University of Lodz to provide her with the answer to the following question: How to keep the existing and attract new users to university libraries? The results of this research are based on the conducted survey. The aim was to obtain the answer to the above question from both university library users and aspiring librarians of different types of libraries, including scientific ones. An interesting supplementary study was conducted on a focus group including students of all the other faculties at the Department of Philology. This allowed to compare ratios obtained and based on the responses of students from both research groups. The study was not intended to be comprehensive, and the author's objective was not to fully explore the topic. The presented account of research can be rather perceived as an outset to more extensive projects. Nonetheless, it may present a valuable material for analysis, especially for employees and directors of academic libraries, as well as bibliologists, informatologists and their students.
Afiliacja: Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego
E-mail: marant@uni.lodz.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/4507
ISBN: 978-83-7431-484-8
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Biblioteki bez użytkowników...? Diagnoza problemu", 14-16 września 2015

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
11_Antczak.pdf346,07 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.