REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4504
Tytuł: Biblioteka w dobie komercjalizacji wiedzy, czyli nowe formy aktywizacji bibliotekarzy i użytkowników biblioteki akademickiej
Inne tytuły: The user of the internal and external library in the era of knowledge commercialization – new forms of librarians' and users' activation in the academic library
Autorzy: Perzyńska, Violetta
Słowa kluczowe: kierownictwo zespołu
badania biblioteki
biblioteki akademickie
zarządzanie biblioteką
zarządzanie informacją
zarządzanie wiedzą
team leadership
library research
library science
academic libraries
library management
information management
knowledge management
Data wydania: 2015
Data dodania: 13-wrz-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Biblioteki bez użytkowników...? Diagnoza problemu, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Supraśl, 14-16 września 2015, praca zbiorowa pod redakcją Haliny Brzezińskiej-Stec i Jolanty Żochowskiej, Białystok 2015, s. 95-108
Abstrakt: W dobie powszechnego spadku liczby studentów w uczelniach biblioteka musi przystosować się do nowych warunków funkcjonowania. Budowanie nowej oferty w oparciu o badania ankietowe, wykorzystywanie nisz w uczelni do wzmocnienia pozycji biblioteki, ewolucyjne zmiany wprowadzane w zarządzaniu kompetencjami bibliotekarzy, rozwój nowych umiejętności oraz wyłanianie liderów są motorem zmian w postrzeganiu biblioteki. Otwarcie się na nowe wyzwania wydaje się jedyną drogą, którą powinna podążać biblioteka w dobie komercjalizacji wiedzy. Umiejętności przystosowania się biblioteki do zachodzących zmian i szybka ich diagnostyka za pomocą narzędzi jakościowych mogą okazać się gwarancją jej rozwoju.
In the era of the universal decrease in the numbers of students in university libraries, librarians must adapt to the new operating conditions. Building a new offer based on surveys, using niches in universities to strengthen the position of the library, evolutionary changes introduced in the management of librarians' competences, the development of new skills and the emergence of leaders are drivers of change in perception of the library. Opening up to new challenges seems to be the only way that a library should follow in the era of knowledge commercialization. The ability to adapt the library to changes and the agile use of quality diagnostic tools may prove to guarantee its future development.
Afiliacja: Biblioteka Główna im. Jędrzeja Śniadeckiego w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
E-mail: violetta.perzynska@awf.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/4504
ISBN: 978-83-7431-484-8
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Biblioteki bez użytkowników...? Diagnoza problemu", 14-16 września 2015

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
08_Perzynska.pdf253,93 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.