REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4474
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorIwacewicz-Orłowska, Anna-
dc.contributor.authorSokołowska, Dorota-
dc.date.accessioned2016-09-02T09:52:50Z-
dc.date.available2016-09-02T09:52:50Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationOptimum. Studia Ekonomiczne, Nr 1(79) 2016, s. 182-197pl
dc.identifier.issn1506-7637-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/4474-
dc.description.abstractCelem opracowania jest analiza poziomu wdrażania zrównoważonego rozwoju w podregionach pięciu województw Polski Wschodniej. W opracowaniu wykorzystano podstawowe narzędzia monitoringu tejże koncepcji, którymi są wskaźniki zrównoważonego rozwoju pogrupowane według obszarów: społecznego, gospodarczego i środowiskowego. Efektem jest opracowanie rankingu podregionów Polski Wschodniej w roku 2013 wraz z wyszczególnieniem rankingów podregionów w poszczególnych obszarach zrównoważonego rozwoju. Analiza ma charakter ilościowy i jakościowy. Do jej przeprowadzenia wykorzystano dane dotyczące z poziomu NTS3 za rok 2013, pozyskane z Banku Danych Lokalnych GUS. Z grupy 97 wskaźników wybrano 34, które są istotne z punktu widzenia tematu badania. Do przeprowadzenia porządkowania liniowego podregionów województw Polski Wschodniej w aspekcie wybranych wskaźników została użyta – ze względu na wielokryterialność badania – metoda wzorcowa Hellwiga. Praca zawiera również analizę wybranych wskaźników mających wpływ na miejsce podregionów w rankingu.pl
dc.description.abstractThe aim of the paper is to analyse the level of implementation of sustainable development in the subregions of the five voivodeships of Eastern Poland. The author uses basic tools for the monitoring of this concept of development, i.e. indicators of sustainable development grouped according to social, economic, and environmental areas. The result is the creation of a ranked list of the subregions of Eastern Poland in 2013, along with the ranking lists of subregions in specific areas of sustainable development. The analysis has both a quantitative and qualitative aspect. To conduct the study, data for NTS3 level from the Local Data Bank, a database of the Central Statistical Office of Poland for the year 2013 were used. Out of the total number of 97 indicators, 34 were selected as relevant. Because of the multi-criteria nature of the research, in order to perform the linear ordering of the subregions of Eastern Poland in terms of the chosen indicators, the Hellwig method was used. The paper also contains an analysis of selected indicators affecting the subregions' positions on the ranked list.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectrozwój zrównoważonypl
dc.subjectranking podregionówpl
dc.subjectmetoda Hellwigapl
dc.subjectsustainable developmentpl
dc.subjectranking of subregionspl
dc.subjectHellwig methodpl
dc.titleOcena realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w podregionach województw Polski Wschodniej z wykorzystaniem metody wzorca rozwoju Hellwigapl
dc.title.alternativeImplementation of sustainable development in subregions of Eastern Poland using Hellwig methodpl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/ose.2016.01.79.12-
dc.description.EmailAnna Iwacewicz-Orłowska: anna.orlowska@wsfiz.edu.plpl
dc.description.EmailDorota Sokołowska: dorotasokolowska@gazeta.plpl
dc.description.Affiliationdr Anna Iwacewicz-Orłowska - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstokupl
dc.description.Affiliationdr Dorota Sokołowska - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkachpl
dc.description.referencesHellwig Z., 1968, Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju i struktury wykwalifikowanych kadr, „Przegląd Statystyczny”, nr 4.pl
dc.description.referenceshttp://www.portalsamorzadowy.pl/ (data wejścia: 05.07.2015).pl
dc.description.referencesKrajowy Raport o Rozwoju Społecznym. Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalny, 2012, Biuro Projektowe UNDP w Polsce, Warszawa.pl
dc.description.referencesKubiczek A., 2014, Jak mierzyć dziś rozwój społeczno-gospodarczy krajów?, ,,Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, 38 (2).pl
dc.description.referencesMalina A., 2004, Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw, Zeszyty Naukowe, seria specjalna: Monografie nr 162, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.pl
dc.description.referencesMłodak A., 2006, Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Wydawnictwo Difin, Warszawa.pl
dc.description.referencesNowak E., 1990, Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl
dc.description.referencesPiontek B., 2010, Współczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego (ujęcie syntetyczne), „Problemy Ekorozwoju”, vol. 5, no. 2.pl
dc.description.referencesProgram Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013, 2011, wersja dokumentu po zmianach zaakceptowanych Uchwałą nr 94/2011 Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2011 roku, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.pl
dc.description.referencesRoszkowska E., Karwowska R., 2014, Wielowymiarowa analiza poziomu zrównoważonego rozwoju województw Polski w 2010, „Economics and Management”, 1.pl
dc.description.referencesRoszkowska E., Misiewicz E. I., Karwowska R., 2014, Analiza poziomu zrównoważonego rozwoju województw Polski w 2010 roku, „Ekonomia i Środowisko”, 2 (49).pl
dc.description.referencesSustainable development in the European Union, 2013 monitoring report of the EU sustainable development strategy, 2013, Publications Office of the European Union, Luxemburg.pl
dc.description.referencesTrzaskalik T., 2014, Wielokryterialne wspomaganie decyzji. Przegląd metod i zastosowań, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie, z. 74, nr kol. 1921, Katowice.pl
dc.description.referencesWskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski, 2011, GUS, Uniwersytet Śląski, Katowice.pl
dc.description.pages182-197pl
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2016, nr 1(79)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
79_Optimum_1_2016_Iwacewicz-Orlowska_Sokolowska.pdf998,53 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.