REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4470
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorMichnik, Jerzy-
dc.date.accessioned2016-09-02T08:30:37Z-
dc.date.available2016-09-02T08:30:37Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationOptimum. Studia Ekonomiczne, Nr 1(79) 2016, s. 119-134pl
dc.identifier.issn1506-7637-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/4470-
dc.description.abstractW negocjacjach częste są sytuacje, w których przestrzeń negocjacyjna i wzorce ofert nie są jasno określone. Jeśli dodatkowo między kwestiami negocjacyjnymi mogą pojawić się zależności, wtedy tradycyjne metody, oparte na sumie ważonej ocen cząstkowych, nie są właściwe dla konstrukcji systemu ocen ofert. Jest to miejsce, w którym swoją użyteczność mogą wykazać podejścia o słabszych założeniach. W artykule zaproponowano zastosowanie metody WINGS (Weighted Influence Non-linear Gauge System) celem wsparcia podejmowania decyzji w procesie negocjacji. Metoda WINGS przedstawia ogólne podejście systemowe pomagające rozwiązywać złożone problemy, w których występują powiązane ze sobą czynniki. W szczególności metoda ta może być użyta do oceny wariantów decyzyjnych w sytuacjach, kiedy zależności między kryteriami nie mogą być pominięte. W ramach wstępnego etapu tej metody zespół negocjacyjny konstruuje, reprezentującą problem negocjacyjny, wspólną sieć konceptów (wierzchołków) i ich relacji (łuków). Taka struktura przypomina mapę poznawczą lub przyczynową. Podstawę sieci stanowią wierzchołki, które odzwierciedlają potencjalne warianty (oferty). U wierzchołka sieci leżą kwestie negocjacyjne (czyli cele, względnie odpowiadające im kryteria). We wnętrzu sieci występują wierzchołki pośrednie, tworzące ścieżki przyczynowe prowadzące od ofert do kwestii. Etap wstępny ma za zadanie pomóc zespołowi negocjacyjnemu w określeniu struktury problemu, a także wspiera proces uczenia się i zrozumienia jego istoty. Drugi, główny etap obejmuje fazę ilościową metody WINGS, pozwalającą zbudować ranking kompromisowych ofert. Użyteczność metody zilustrowano dwoma przykładami przygotowania negocjacji: zakupu partii towaru oraz wyboru systemu informatycznego typu ERP.pl
dc.description.abstractA situation when negotiation space and templates are not clearly defined is very likely in negotiations. If it also happens that criteria cannot be regarded as independent, then no approach based on weighted additive scoring is suitable for building the offer scoring system. This is an area where other approaches with less limiting assumptions can prove useful. This paper proposes to apply the WINGS (Weighted Influence Non-linear Gauge System) method, a general systemic procedure for supporting decision making in negotiations. The WINGS method helps solve complex problems involving interrelated factors. In particular, it can be used to evaluate alternatives when the interrelations between criteria cannot be neglected. In the introductory stage, the negotiating team builds a common network of concepts (nodes) and their relations (arrows) representing the negotiation problem. This structure resembles a cognitive or causal map. The bottom nodes represent potential alternatives (offers), while the top nodes represent objectives (issues). The intermediary nodes create causal paths leading from the alternatives to the objectives. This stage helps the negotiation team to structure the problem; it also supports learning and comprehension. The main stage involves quantitative evaluations with the WINGS method that make it possible to build a ranking of compromise solutions. The usefulness of the procedure is illustrated with two examples of preparation for negotiations: the purchase of a batch of goods and the choice of an ERP system.pl
dc.description.sponsorshipArtykuł powstał w ramach projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/09/B/HS4/01102.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectnegocjacjepl
dc.subjectpodejście systemowepl
dc.subjectstrukturyzacja problemupl
dc.subjectWINGSpl
dc.subjectwspomaganie negocjacjipl
dc.subjectgroup negotiationspl
dc.subjectproblem structuringpl
dc.subjectsupporting negotiationspl
dc.subjectsystemic approachpl
dc.titleZastosowanie metody WINGS do wspierania decyzji w przypadku występowania zależności między kwestiami negocjacyjnymipl
dc.title.alternativeApplication of WINGS method to support decision making with inter-dependence of criteria in negotiationspl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/ose.2016.01.79.08-
dc.description.Emailjerzy.michnik@ue.katowice.plpl
dc.description.AffiliationWydział Informatyki i Komunikacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicachpl
dc.description.referencesBrzostowski J., Roszkowska E., Wachowicz T., 2012a, Using Multiple Criteria Decision-Making Methods in Negotiation Support, ,,Optimum. Studia Ekonomiczne”, nr 3(29).pl
dc.description.referencesBrzostowski J., Roszkowska E., Wachowicz T., 2012b, Using an Analytic Hierarchy Process to develop a scoring system for a set of continuous feasible alternatives in negotiation, „Operations Research and Decisions”, no. 4.pl
dc.description.referencesGórecka D., Roszkowska E, Wachowicz T., 2014, MARS – a hybrid of ZAPROS and MACBETH for verbal evaluation of the negotiation template, Group Decision and Negotiation 2014 : GDN 2014 : Proceedings of the Joint International Conference of the INFORMS GDN Section and the EURO Working Group on DSS, P. Zaraté, G. Camilleri, D. Kamissoko, F. Amblard (red.), Toulouse University, France.pl
dc.description.referencesGórecka D., Roszkowska E., Wachowicz T., 2016, The MARS Approach in the Verbal and Holistic Evaluation of the Negotiation Template, “Group Decision and Negotiation”, DOI: 10.1007/s10726-016-9475-92016.pl
dc.description.referencesGürbüz T., Alptekin S. E., Işıklar Alptekin G., 2012, A hybrid MCDM methodology for ERP selection problem with interacting criteria, „Decision Support Systems”, 54, doi:10.1016/j.dss.2012.05.006.pl
dc.description.referencesKersten G. E., Noronha S. J., 1999, WWW-based negotiation support: design, implementation, and use, „Decision Support Systems” 25, doi:10.1016/S0167-9236(99)00012-3.pl
dc.description.referencesKilic H.S., Zaim S., Delen D., 2014, Development of a hybrid methodology for ERP system selection: The case of Turkish Airlines, „Decision Support Systems” 66, doi: 10.1016/j.dss.2014.06.011.pl
dc.description.referencesde Medeiros (Jr.) A., Perez G., Lex S., 2014, Using Analytic Network for Selection of Enterprise Resource Planning Systems (ERP) Aligned To Business Strategy, ,,Journal of Information Systems and Technology Management”, no. 11.pl
dc.description.referencesMichnik J., 2013, Weighted Influence Non-linear Gauge System (WINGS) – An analysis method for the systems of interrelated components, ,,European Journal of Operational Research”, 228.pl
dc.description.referencesMustajoki J., Hämäläinen R. P., 1999, Web-HIPRE – Global decision support by value tree and AHP analysis, Presented at the INFOR.pl
dc.description.referencesSystems Modelling: Theory and Practice, 2004, M. Pidd (ed.), John Wiley & Sons.pl
dc.description.referencesRoszkowska E., Wachowicz T., 2015, Application of fuzzy TOPSIS to scoring the negotiation offers in ill-structured negotiation problems, ,,European Journal of Operational Research” 242, doi:10.1016/j.ejor.2014.10.050.pl
dc.description.referencesRoszkowska E., Wachowicz T., 2016, Negocjacje. Analiza i wspomaganie decyzji, Wolter Kluwer, Warszawa.pl
dc.description.referencesSaaty T. L., 2005, Theory and Applications of the Analytic Network Process. Decision Making with Benefits, Opportunities, Costs and Risks, RWS Publications, Pittsburgh.pl
dc.description.referencesSalo A., Hämäläinen R. P., 2010, Multicriteria Decision Analysis in Group Decision Processes, [in:] Handbook of Group Decision and Negotiation, D.M. Kilgour, C. Eden (eds.), Advances in Group Decision and Negotiation, Springer Netherlands.pl
dc.description.referencesWachowicz T., 2013, Metody wielokryterialne we wspomaganiu prenegocjacyjnego rzygotowania negocjatorów, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.pl
dc.description.referencesWei C.-C., Chien C.-F., Wang M.-J. J., 2005, An AHP-based approach to ERP system selection, ,,International Journal of Production Economics” 96, doi:10.1016/j.ijpe.2004.03.004.pl
dc.description.referencesWei C.-C., Wang M.-J. J., 2004, A comprehensive framework for selecting an ERP system, ,,International Journal of Project Management” 22, doi:10.1016/S0263-7863(02)00064-9.pl
dc.description.referencesWieszała P., Trzaskalik T., Targiel K., 2011, Analytic Network Process in ERP Selection, [in:] Multicriteria Decision Making’10-11, University of Economics in Katowice, Katowice.pl
dc.description.pages119-134pl
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2016, nr 1(79)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
79_Optimum_1_2016_Michnik.pdf550,06 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.