REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4456
Tytuł: Kapitał ludzki, cechy pracownika, stanowisko czy organizacja? Uwarunkowania szkoleń pracowników w świetle wyników wybranych badań
Inne tytuły: Human capital, employee characteristics, position or organisation? The determinants of employee training in light of selected studies
Autorzy: Piasecki, Przemysław
Słowa kluczowe: uwarunkowania szkoleń
teoria kapitału ludzkiego
teoria dyskryminacji statystycznej
teorie segmentacji rynku pracy
training determinants
human capital theory
statistical discrimination theory
labourmarket segmentation theories
Data wydania: 2015
Data dodania: 31-sie-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 6(78) 2015, s. 131-143
Abstrakt: Celem artykułu jest zaprezentowanie przeglądu literatury, w której omówiono czynniki wpływające na występowanie szkoleń i sposób ich oddziaływania, a także stworzenie na tej podstawie zestawienia obejmującego najważniejsze ze wspomnianych czynników wraz ze spodziewanym wpływem na prawdopodobieństwo uczestnictwa pracowników w szkoleniu. Przyjmując za podstawę rozważań teorię kapitału ludzkiego, teorię dyskryminacji statystycznej i teorie segmentacji rynku pracy, wyróżniono cztery grupy czynników wpływających na szkolenia pracowników: związane z: kapitałem ludzkim pracownika, jego cechami osobistymi, specyfiką wykonywanej pracy oraz uwarunkowaniami organizacyjnymi. Opierając się na dotychczasowych wynikach badań oraz refleksji teoretycznej, wyjaśniono sposób oddziaływania wyróżnionych grup czynników na występowanie szkoleń pracowniczych. We wnioskach końcowych przedstawiono możliwości wykorzystania zaprezentowanej analizy w dalszych badaniach.
The aim of the paper is to present a review of the literature concerned with factors behind the occurrence of professional training courses and their influence, and to list the most important factors and their predicted impact on training participation probability. With human capital theory, statistical discrimination theory and labour market segmentation theories as a premise for the analysis, on the basis of the literature review, four groups of employee training determinants were distinguished: those connected with employees' human capital, their personal traits, the nature of the job, and the organisational circumstances. Referring to prior research as well as theoretical reflection, the way in which these factors influence the occurrence of training is explained. The concluding section contains suggestions regarding the application of the presented analysis in further research.
Afiliacja: Wydział Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
E-mail: przemyslaw.piasecki@ue.poznan.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/4456
DOI: 10.15290/ose.2015.06.78.10
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2015, nr 6(78)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
10_Piasecki.pdf248,54 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.