REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4453
Tytuł: Wybrane procedury badawcze w nauce o finansach a metodologia nauk ekonomicznych
Inne tytuły: Selected research procedures in financial sciences and economic methodology
Autorzy: Krzeczewski, Bartłomiej
Słowa kluczowe: metodologia finansów
metodologia nauk finansowych
metodologia nauk ekonomicznych
procedury badawcze
metody badawcze
methodology of finance
methodology of financial sciences
methodology of economic sciences
research procedures
research methods
Data wydania: 2015
Data dodania: 30-sie-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 6(78) 2015, s. 85-98
Abstrakt: Metodologia oraz odpowiedni dobór metod badawczych w naukach ekonomicznych, w tym w finansach, odgrywają niezwykle ważną rolę. Wynika to z faktu, że wybór odpowiednich procedur, a także założeń badawczych rzutuje na jakość przeprowadzanego badania. Celem artykułu jest odniesienie metodologii finansów do szerszej metodologii nauk ekonomicznych oraz przedstawienie podstawowych metod badawczych, które mogą znaleźć zastosowanie w nauce finansów, na podstawie przeglądu literatury z tego zakresu. W arty-kule zostały zaprezentowane zasadnicze pojęcia związane z metodologią nauk o finansach. Ukazano również rys historyczny oraz najważniejsze prace związane z kształtowaniem się metodologii nauk ekonomicznych. W ramach metod, które mogą być wykorzystywane w naukach finansowych, szczegółowo omówiono: metody prakseologiczne, metody porównawcze, metody ilościowe i jakościowe oraz metody eksperymentalne.
The methodology and appropriate selection of research methods in economics, including the field of finance, play a tremendously important role. This is due to the fact that suitable procedures and correct research assumptions affect the quality of the entire research project. The purpose of this paper is to place the methodology of finance in a broader context of the methodology of economic sciences and to present basic research methods that can be used in the area of finance, on the basis of a review of literature on the subject. The author presents the fundamental concepts related to the methodology of finance. The most important historical works related to the evolution of the methodology of economic sciences are discussed. Among the methods available for financial sciences, the following are considered in detail: the praxeological methods, quantitative and qualitative methods, comparative methods, and experimental methods.
Afiliacja: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki
E-mail: bartlomiej.krzeczewski@uni.lodz.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/4453
DOI: 10.15290/ose.2015.06.78.07
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2015, nr 6(78)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
07_Krzeczewski.pdf305,19 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)