REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4452
Tytuł: Popytowe uwarunkowania konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw
Inne tytuły: Demand-related determinants of competitive position of small and medium-sized enterprises
Autorzy: Chmielak, Anna
Słowa kluczowe: strategie konkurowania
postawy konsumentów
etnocentryzm konsumencki
competition strategies
consumer attitudes
consumer ethnocentrism
Data wydania: 2015
Data dodania: 30-sie-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 6(78) 2015, s. 72-84
Abstrakt: Małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) w warunkach gospodarki otwartej napotykają bariery ekspansji na rynek światowy, wynikające z braku wyraźnej przewagi konkurencyjnej. Przewagi kosztowe nie mają trwałego charakteru, natomiast przewagi technologiczne są dostępne wybranym, bardzo dużym i nowoczesnym korporacjom. Wobec tego, jako problem badawczy przyjęto ograniczoną zdolność MSP do konkurowania na rynku zagranicznym. Wydaje się, że w przypadku producentów żywności odpowiednią strategią konkurencyjną może być wyróżnienie oferty połączone z koncentracją (na segmencie lub produkcie). Pozwoli to kierować ofertę do konkretnych odbiorców, preferujących: jakość, naturalny charakter, walory zdrowotne, oryginalny smak, wyjątkowość konsumowanych dóbr. Przesłanką tej hipotezy jest tzw. etnocentryzm konsumencki. Celem analizy jest weryfikacja hipotezy o trafności wyboru strategii wyróżnienia i koncentracji bazującej na jakości produktów żywnościowych. Analiza ta przede wszystkim opiera się na studiach literaturowych oraz dostępnych badaniach empirycznych. Jej wyniki świadczą o wrażliwości konsumentów na jakościowe parametry żywności oraz wiarygodności producentów budowanej na ich lokalnym charakterze i wysokiej rozpoznawalności.
In an open economic environment, small and medium-sized enterprises (SMEs) face numerous barriers to expansion onto the global market due to the absence of a clear competitive advantage. Cost advantages do not have a permanent character, and technological advantages are available to the select few, especially very large and modern corporations. Therefore, the adopted research problem is the limited ability of SMEs to compete on foreign markets. In the case of food producers, making one's products distinct from those of the competitors, combined with concentration (on segment or product) seems an appropriate competitive strategy. This makes it possible to direct the offer to specific consumers who appreciate the high quality, organic character, health benefits, original flavor and uniqueness of consumed goods. The premise of this hypothesis is the so-called consumer ethnocentrism. The purpose of the analysis is to verify the hypothesis that it is worth choosing a strategy of distinction and concentration based on the quality of food products. The analysis is based primarily on literature studies and the available empirical research. The results indicate consumer sensitivity to food quality parameters and the reliability of producers built on their local character and high recognisability.
Afiliacja: Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: annachmielak@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/4452
DOI: 10.15290/ose.2015.06.78.06
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WEiF)
Optimum. Studia Ekonomiczne, 2015, nr 6(78)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
06_Chmielak.pdf307,58 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.