REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4424
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorRudziewicz, Irena-
dc.date.accessioned2016-08-24T07:04:49Z-
dc.date.available2016-08-24T07:04:49Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationBiałorutenistyka Białostocka, T. 7, 2015, s. 387-394pl
dc.identifier.issn2081–2515-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/4424-
dc.description.abstractНа падставе некаторых твораў беларускага паэта Францiшка Багушэвiча ў артыкуле прадстаўлены адносiны герояў-сялян да акружаючай iх рэчаiснасцi. Звернута ўвага на адносiны герояў да прыроды, даляглядаў роднай зямлi, ваколiц i сваёй хаты.pl
dc.description.abstractThe analysis of works written by a White Russian poet Frantsishek Bakhushevich reveals an attitude of peasant’s heroes to the surrounding rural reality. The attention is paid to heroes’ approach to nature, home landscape, surrounding and a house-cottage.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectсялянстваpl
dc.subjectпаэтычныя творыpl
dc.subjectжыццёвая прастораpl
dc.subjectпрыродаpl
dc.subjectхатаpl
dc.subjectзямляpl
dc.subjectpeasantspl
dc.subjectpoetic workspl
dc.subjecthouse-cottagepl
dc.subjectliving spacepl
dc.subjectattachmentpl
dc.titleChłopska przestrzeń życiowa w poetyckich utworach Franciszka Bahuszewiczapl
dc.title.alternativeЖыццёвая прастора сялян ў паэтычных творах Францiшка Багушэвiчаpl
dc.title.alternativePeasant’s living space in poetic works written by Frantsishek Bakhushevichpl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/bb.2015.07.27-
dc.description.referencesBaranowska M., Muza krajobrazu ojczystego, [w:] O twórczości Jarosława Iwaszkiewicza, pod red. Aliny Brodzkiej, Kraków – Wrocław 1983, s. 109.pl
dc.description.referencesDudka Białaruskaja Macieja Buraczka, Kraków 1891, s. 60.pl
dc.description.referencesŁużny R., Dziedzictwo chrześcijańskiego Wschodu słowiańskiego a życie kulturalne w Polsce – wczoraj i dziś, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie” 1994, z. 89, s. 112.pl
dc.description.referencesGłowiński M., Przestrzenne tematy i wariacje. [w:] Przestrzeń i literatura. Studia pod red. Michała Głowińskiego i Aleksandry Okopień-Głowińskiej. Tom poświęcony VIII Kongresowi Slawistów, Warszawa, PAN 1978, s. 79.pl
dc.description.referencesKultura, literatura, folklor, red. M. Graszewicz, J. Kolbuszewski, Warszawa 1988.pl
dc.description.referencesMartuszewska A., Od „Dzikiej” do „Dzikuski”. Przemiany funkcji natury w powieści, [w:] Przestrzeń i literatura. Studia pod red. Michała Głowińskiego i Aleksandry Okopień-Głowińskiej. Tom poświęcony VIII Kongresowi Slawistów, Warszawa, PAN 1978, s. 213.pl
dc.description.referencesMichałowska T., Wizje przestrzeni w liryce staropolskiej (rekonesans). [w:] Przestrzeń…, op.cit., s. 115.pl
dc.description.referencesRudziewicz I., Atmosfera religijności w poezji Franciszka Bahuszewicza, „Acta Polono-Ruthenica II”, WSP Olsztyn 1997, s. 163-176pl
dc.description.referencesRudziewicz I., Kult ziemi w twórczości Franciszka Bohuszewicza, [w:] Białorutenistyka Białostocka. Tom 1. Pod red. Haliny Twaranowicz, Białystok 2009, s. 75-83.pl
dc.description.referencesRudziewicz I., Znaczenie religii w życiu społeczności wiejskiej w utworach poetyckich Franciszka Bahuszewicza, „Acta Albaruthenica 10”. Profesorowi Aleksandrowi Barszczewskiemu na 80-lecie, Warszawa 2010, s. 189-195.pl
dc.description.referencesSmyk Białoruski Szymona Reŭki z pad Barysowa, Poznań 1894, s. 36.pl
dc.description.pages387-394pl
dc.description.volume7-
dc.description.firstpage387-
dc.description.lastpage394-
dc.identifier.citation2Białorutenistyka Białostocka-
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2015, tom 7

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BBtom7_Rudziewicz_I.pdf148,44 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.