REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4407
Tytuł: Dywersja polityczna KPRP przeciwko Wojsku Polskiemu na przełomie lat 1918/1919
Inne tytuły: KPRP’s Political Diversion against the Polish Armed Forces in 1918–1919
Политическая диверсия КПРП против Войска Польского на рубеже 1918/1919 гг.
Autorzy: Miodowski, Adam
Słowa kluczowe: Wojsko Polskie
dywersja polityczna
agitacja polityczna żołnierzy
propaganda komunistyczna
Polish Armed Forces
KPRP’s “military division”
political diversion
political agitation of soldiers
communistic propaganda
Войско Польское
военная газета КПРП
политическая диверсия
политическая агитация солдат
комунистическая пропаганда
Data wydania: 2015
Data dodania: 18-sie-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Podlaskie T. 23, 2015, s. 167-190
Abstrakt: Since the Polish Armed Forces were established, a priority task of Russian and Polish communists was to evoke disintegration of this armed force they treated as their enemy so that it did not hamper the Red Army’s march towardsWest. To implement the program of the Polish Armed Forces disintegration successfully, it was necessary to launch it simultaneously in units deployed in the Borderlands, those located along the central passage between the Rivers Niemen–Bug and Vistula as well as those stationed West of the Vistula River. National structures of KPRP (Communist Workers Party of Poland) would not have been able to undertake such a wide action of infiltrating their undercover agents into the Polish Armed Forces structures without staff and especially financial support from the party’s Moscow headquarters. Thus the arrival of KPRP’s activists from the Soviet Russia in Poland propelled disintegration actions within the Polish Armed Forces.
С начала основания Войска Польского приоритетным заданием русских и польских коммунистов стало доведение вражеских вооруженных сил до дезинтеграции, чтобы не были преградой маршу красноармейцев на Запад. Осуществление программы дезинтеграции Войска Польского было необходимо для одновременного захвата әтими действиями как единиц, находящихся на пограничных территориях, так и расположенных в центральной части между линиями Немон – Буг и Висла, а также распределившихся на запад от линии Висла. Местные структуры КПРП без кадровой, а точнее финансовой поддержки со строны московского партийного органа, не были бы в состоянии препринять широко презираемую всеми акцию проникновения в структуры Войска Польского своих законспирированных деятелей. Приезд в страну из Советской России активистов КПРП дал начало дезинтергационным действиям в польских вооруженных стилах.
Afiliacja: Instytut Historii i Nauk Politycznych, Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: Adam Miodowski, dr hab., pracuje w Instytucie Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku. Zainteresowania badawcze koncentruje m.in. na problematyce aktywności społecznej, politycznej i wojskowej Polaków u progu niepodległości i w okresie zmagań o jej utrwalenie. Opublikował ostatnio: Związki Wojskowych Polaków w Rosji (1917–1918), Białystok 2004; Polityka wojskowa radykalnej lewicy polskiej 1917–1921, Białystok 2011.
E-mail: adammski@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/4407
DOI: 10.15290/sp.2015.23.08
ISSN: 0867-1370
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WHiSM)
Studia Podlaskie, 2015, tom XXIII

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Studia_Podlaskie_23_Miodowski.pdf260,5 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.