REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4373
Tytuł: З гiсторыi беларускага верлiбра ў ХХ – пачатку ХХI стагоддзяў
Inne tytuły: Z historii białoruskiego wiersza wolnego XX i początku XXI ww.
The history of the Belarusian verslibre in the 20th and the beginning of the 21st centuries
Autorzy: Дубоўская, Таццяна
Słowa kluczowe: wiersz wolny
tradycja
obraz-koncept
obraz-symbol
semantyka narodowa
artefakt
verslibre
tradition
national and mental connotations
charactermetaphor
character-soncept
character-symbol
national semantics
artefact
Data wydania: 2015
Data dodania: 5-sie-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 7, 2015, s. 263-272
Abstrakt: W artykule przedstawiono przegląd historii białoruskiego wiersza wolnego XX – początku XXI w.: od Maksyma Bahdanowicza i Wacława Łastowskiego – inicjatorów tego eksperymentu w poezji narodowej – do współczesnych młodych poetów. Szczególnie dużo miejsca wiersz wolny zajmuje w twórczości M. Tanka. To właśnie M. Tank w białoruskim wierszu wolnym położył nacisk na obrazowanie z konotacjami narodowo-kulturowymi. Taka cecha jego poezji stała się jedną z wiodących cech jego liryki. Stwierdza się, że w utworach A. Razanowa i U. Arłowa białoruski wiersz wolny tę tradycję Tanka jeszcze bardziej utrwala.
In the article there is a review of the history of the Belarusian verslibre in the 20th and the beginning of the 21st centuries: from Maxim Bogdanovich and Vatslav Lastovski – the initiators of verslibre experiment in the native poetry – to modern young poets. It is worth mentioning that it was M. Tank who put an emphasis in the Belarusian verslibre on images with national-cultural connotations. Such a feature of the writer’s style has become one of the leading characteristics in his poetry – the tradition of Tank. It is established that the Belarusian verslibre in the 20th and the beginning of 21st centuries fixes this tradition in works by A. Ryasanov and V. Orlov. National connotations are more obvious in other cultures: they can be seen in German poems by A. Ryazanov and works by M. Tank in Russian translations.
URI: http://hdl.handle.net/11320/4373
DOI: 10.15290/bb.2015.07.18
ISSN: 2081–2515
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2015, tom 7

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BBtom7_Dybouskaa_T.pdf187,71 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.