REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4369
Tytuł: Беларуска-польскiя лiтаратурныя сувязi: метадалагiчныя аспекты даследавання
Inne tytuły: Białorusko-polskie związki literackie: aspekty metodologiczne
Belarusian-Polish literary relationship: methodological aspects
Autorzy: Бахановiч, Наталля
Słowa kluczowe: metodologia
badania kontrastywne
literatura polskojęzyczna na Białorusi
kryterium przynależności narodowej
methodology
comparative studies
Polish speaking literature in Belarus
criterion of national belonging
Data wydania: 2015
Data dodania: 5-sie-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 7, 2015, s. 215-225
Abstrakt: W artykule omówiono aktualne problemy metodologii badania porównawczego, w szczególności analizy porównawczo-typologicznej literatury białoruskiej i literatury polskiej oraz literatury polskojęzycznej na Białorusi. Dokonano analizy podejść metodologicznych, które zostały zaproponowane zarówno przez białoruskich badaczy, jak i pisarzy. Wskazano najbardziej efektywne podejścia i metody. Została rozpatrzona kwestia terminologii literaturoznawczej, w szczególności na zwy kierunków literatury polskojęzycznej na Białorusi, którą badacze łączą z literaturą białoruską. Stwierdzono, że obiektywizm badań zapewnią zasady analizy naukowej, w tym także historyczna zmienność kryteriów przynależności narodowej twórców.
The article discusses current problems in the methodology of contrastive analysis, and in particular comparative-typological analysis of Belarusian and Polish literature and Polish speaking literature in Belarus. Methodological approaches proposed by Belarusian scholars and writers are analyzed and the most effective methods and techniques are suggested. The question of literary terminology used to name Polish speaking literary directions is also considered. The objectivity of the analysis cooperates with a variety of scientific rules and approaches, and the historical variability of criteria of national belonging of people and literary art.
URI: http://hdl.handle.net/11320/4369
DOI: 10.15290/bb.2015.07.14
ISSN: 2081–2515
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2015, tom 7

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BBtom7_Bahanovic_N.pdf208,82 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.