REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4356
Tytuł: «Исторические» детективы Владимира Короткевича: вчера и сегодня
Inne tytuły: Powieści detektywistyczne Wladimira Karatkiewicza: wczoraj i dziś
Vladimir Karatkievich’s detective novels: yesterday and today
Autorzy: Супа, Ванда
Słowa kluczowe: historia
powieść sensacyjna
tożsamość narodowa Białorusinów
intertekstualność
history
detective novel
Belarusians’ national identity
intertextuality
Data wydania: 2015
Data dodania: 3-sie-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 7, 2015, s. 11-24
Abstrakt: W artykule omówiono problematykę i synkretyczną poetykę dwóch „kryminałów retro” W. Karatkiewicza. Pisarz w dobie dominacji realizmu socjalistycznego połączył w swych utworach ważne idee (kształtowanie świadomości narodowej Białorusinów, interpretacja historii Białorusi) z elementami sensacji i romantycznym wątkiem miłosnym, charakterystycznymi dla modnej dzisiaj kultury masowej, wyprzedzając tym samym swoje czasy.
In the article problems and syncretic poetry in two retro detective novels written by V. Karatkievich are discussed. In the era of dominance of socialist realism the author combined important ideas (defining Belarusians’ national awareness, interpreting the history of Belarus) with the elements of sensation and romantic love motif, typical of modern popular culture which are ahead of their time.
URI: http://hdl.handle.net/11320/4356
DOI: 10.15290/bb.2015.07.01
ISSN: 2081–2515
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Białorutenistyka Białostocka, 2015, tom 7

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BBtom7_Supa_V.pdf211,76 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.