REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3845
Tytuł: Znaczenie literatury Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego dla badań lingwistycznych nad polskimi tekstami dawnymi
Inne tytuły: Significance of the literature of Tatars of The Grand Duchy of Lithuania for linguistic research of historic Polish texts
Значение литературы татар Великого княжества Литовского для лингвистических исследований древних польских текстов
Autorzy: Luto-Kamińska, Anetta
Słowa kluczowe: literatura okresu średniopolskiego
tzw. kitab Milkamanowicza
orientalizacja leksyki
językowe badania komparatystyczne
Mid-Polish literature
the so-called Milkamanowicz’s kitāb
Orientalisation of lexis
studies in comparative linguistics
литература среднепольского периода
так называемый «Китаб Милкановича»
ориентализация лексики
языковые компаративные исследования
Data wydania: 2015
Data dodania: 18-lut-2016
Wydawca: Alter Studio
Źródło: Estetyczne aspekty literatury polskich, białoruskich i litewskich Tatarów (od XVI do XXI w.) / Aesthetic Aspects of the Literature of Polish, Belarusian and Lithuanian Tatars (from the 16th to the 21st Century) / Эстетические аспекты литературы польских, белорусских и литовских татар (XVI–XXI вв.), edited by Grzegorz Czerwiński and Artur Konopacki, Białystok 2015, s. 69-83
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;14
Studia Tatarskie;4
Abstrakt: W artykule poruszono kwestię znaczenia literatury Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego dla badań nad polskimi tekstami dawnymi na przykładzie XVI-wiecznego utworu z kręgu religijnej prozy opisowej, Historyji barzo cudnej Krzysztofa Pussmana. Autorka ograniczyła się do analizy leksykalnych zbieżności i różnic w trzech wersjach tekstu: w dwóch drukach okresu średniopolskiego w grafii tradycyjnej oraz we fragmencie rękopiśmiennego kitabu z drugiej połowy XVIII wieku, zwanego Kitabem Milkamanowicza, zapisanego alfabetem arabskim. Nazwy własne w kitabie zostały poddane orientalizacji, natomiast w zakresie nazw pospolitych wyróżniono kilka podstawowych typów różnic między tatarskim manuskryptem a polskimi zabytkami. Ich zestawienie pozwala wskazać bezpośrednie źródło tekstowe omawianego fragmentu kitabu. Z całą pewnością nie jest nim unikat z 1551 roku, lecz wydanie późniejsze – omówione w artykule lub inne, wykazujące z nim zbieżność.
This article discusses the significance of literature written by Tatars of the Grand Duchy of Lithuania for research of historic Polish texts on an example of the 16th century book from the circle of religious descriptive prose – Historyja barzo cudna [A Very Marvellous Story] by Krzysztof Pussman. The author’s work is limited to the analysis of lexical similarities and differences that occur in the three versions of the text: in two Mid-Polish editions printed in traditional graphic layout, and in fragments of the kitāb manuscript that comes from the second half of the 18th century, called Milkamanowicz’s kitāb, written in Arabic script. Proper names that occur in the kitāb are Orientalised, whereas in the area of common names, several basic types of differences are distinguished between the aforesaid Tatar manuscript and Polish historical literature. By comparing them, we can track down the direct text source of the kitāb fragment under discussion. Certainly, it is not the unique work of 1551 but its later edition that is discussed in this article, or yet another one that shows some similarity with the former.
Статья посвящена проблеме определения значения литературы татар Великого княжества Литовского для лингвистических исследований древних польских текстов. Исследование проводится на материале прозаического религиозного произведения «Historyja barzo cudna…» [Очень удивительная история о сотворении неба и земли] Кшиштофа Пуссмана (XVI в). Исследовательница ограничилась анализом лексических совпадений и различий в трех вариантах текста: двух изданиях среднепольского периода, напечатанных с использованием традиционной графики, и фрагменте рукописного китаба второй половины XVIII в., названного «Китабом Милкановича», записанного с использованием арабского алфавита. Собственные имена сохранены в ориентальном варианте, в то время как в процессе анализа общих имен выделено несколько типов различий в татарском манускрипте и польских памятниках. Их сопоставление позволило определить текстовый источник анализируемого фрагмента китаба, которым, несомненно, является издание не 1551 г., а более позднее, уже описанное, или другие издания, сходные с ним.
Afiliacja: Pracownia Słownika polszczyzny XVI wieku, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Nota biograficzna: LUTO-KAMIŃSKA Anetta Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa polskiego, adiunkt w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk (Pracownia Słownika polszczyzny XVI w.) ● Ph.D. in Polish linguistics, Assistant professor at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences – Department of the Dictionary of the 16th-Century Polish Language (Poland, Toruń) ● Доктор гуманитарных наук, адъюнкт в Институте литературных исследований Польской академии наукотдел словаря польского языка XVI в. (г. Торунь, Польша).
E-mail: aluto@poczta.onet.pl
Sponsorzy: Książka została przygotowana w ramach projektu badawczego "Literatura polsko-tatarska po 1918 roku". Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki na podstawie decyzji numer DEC-2012/07/B/HS2/00292.
Wydanie publikacji zrealizowano przy wsparciu finansowym urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
URI: http://hdl.handle.net/11320/3845
ISBN: 978-83-64081-24-8
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Estetyczne aspekty literatury polskich, białoruskich i litewskich Tatarów (od XVI do XXI w.)", 14-15 listopada 2014

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
04 luto_kaminska_anetta.pdf582,21 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.