REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3844
Tytuł: Społeczny wymiar współczesnej poezji polskich Tatarów
Inne tytuły: The social dimension of contemporary poetry of Polish Tatars
Социальный аспект современной поэзии польских татар
Autorzy: Łyszczarz, Michał
Słowa kluczowe: Tatarzy polscy
poezja polskich Tatarów
tożsamość etniczna
motyw tatarski
wielokulturowość na pograniczach
Polish Tatars
Polish-Tatar poetry
ethnic identity
Tatar’s motive
multiculturalism in borderlands
польские татары
поэзия польских татар
этническая идентификация
татарский мотив
поликультурность пограничья
Data wydania: 2015
Data dodania: 18-lut-2016
Wydawca: Alter Studio
Źródło: Estetyczne aspekty literatury polskich, białoruskich i litewskich Tatarów (od XVI do XXI w.) / Aesthetic Aspects of the Literature of Polish, Belarusian and Lithuanian Tatars (from the 16th to the 21st Century) / Эстетические аспекты литературы польских, белорусских и литовских татар (XVI–XXI вв.), edited by Grzegorz Czerwiński and Artur Konopacki, Białystok 2015, s. 183-202.
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;14
Studia Tatarskie;4
Abstrakt: Celem artykułu jest przedstawienie, mało znanego i niedostatecznie poznanego, zagadnienia społecznego wymiaru współczesnej poezji polskich Tatarów. Analiza została ukierunkowana na perspektywę socjologiczną, w ramach której przeprowadzono projekt badawczy opierający się na wywiadach jakościowych z tatarskimi poetami oraz działaczami społeczno-kulturalnymi, wspomaganych obserwacją oraz analizą treści dorobku poetyckiego polskich Tatarów. W artykule omówiono kwestie związane z analizą wpływu działalności poetyckiej na funkcjonowanie tatarskiej wspólnoty etnicznej, a zwłaszcza roli poezji w procesie wychowania młodego pokolenia. Uwagę poświęcono również problemowi postrzegania własnej twórczości przez tatarskich poetów, a także indywidualnemu wymiarowi dróg poetyckich oraz recepcji motywu tatarskiego. W swej analizie autor odniósł się ponadto do fenomenu promieniowania wątków tatarskich poza wspólnotę tatarską. Świadectwem obecności tych wpływów jest chociażby popularność tej tematyki w rzeczywistości kulturowej pogranicza.
The objective of the article is to introduce the little and insufficiently known social dimension issue of contemporary Polish Tatars’ poetry. The analysis focused on the sociological perspective which included a research project based on quality interviews with Tatar poets and socio-cultural activists. The interviews were supported by observation and analysis of the poetic achievements of Polish Tatars. The article also describes the influence of poetic activity on the functioning of a Tatar ethnic community, and in particular the role of poetry in the process of bringing up the young generation. Attention was also paid to the problem of Tatar poets’ perception of their own works, as well as the individual dimension of poetic paths and the reception of the Tatar’s motive. Moreover in the analysis the author refers to the phenomenon of transmission of Tatar tradition beyond Tatar environment.
Целью статьи является представление малоизвестной и недостаточно изученной проблемы социальной оценки современной поэзии польских татар. Исследование имеет социологическую направленность, с учетом которой был реализован исследовательский проект, построенный на содержательных интервью татарских поэтов и культурно-общественных деятелей. Дополнено оно анализом поэтического наследия польских татар. В работе затрагиваются вопросы влияния поэзии на функционирование татарского этноса и, особенно, ее роли в воспитании подрастающего поколения, свидетельством чего является хотя бы популярность этой тематики в культурной действительности пограничья. Кроме того уделяется внимание проблеме оценки собственного творчества татарскими поэтами, а также поэтическому измерению поэтических дорог и рецепций татарского мотива. В своем анализе автор статьи также уделяет внимание феномену выхода татарских сомнений за пределы татарской среды.
Afiliacja: Katedra Socjologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Nota biograficzna: ŁYSZCZARZ Michał Doktor nauk społecznych, adiunkt w Katedrze Socjologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ● Ph.D. in sociology, Assistant professor at the Department of Sociology, University of Warmia and Mazury (Olsztyn, Poland) ● Доктор социальных наук, адъюнкт кафедры социологии, Варминьско-Мазурcкий Университет (г.Ольштынб Польша).
E-mail: michal.lyszczarz@interia.pl
Sponsorzy: Książka została przygotowana w ramach projektu badawczego "Literatura polsko-tatarska po 1918 roku". Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki na podstawie decyzji numer DEC-2012/07/B/HS2/00292.
Wydanie publikacji zrealizowano przy wsparciu finansowym urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
URI: http://hdl.handle.net/11320/3844
ISBN: 978-83-64081-24-8
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Estetyczne aspekty literatury polskich, białoruskich i litewskich Tatarów (od XVI do XXI w.)", 14-15 listopada 2014

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
10 lyszczarz_michal.pdf574,87 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.