REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3759
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorButarewicz-Głowacka, Agata-
dc.date.accessioned2016-01-27T14:16:08Z-
dc.date.available2016-01-27T14:16:08Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationParezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2015, nr 2(4), s. 101-117pl
dc.identifier.issn2353-7914-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/3759-
dc.description.abstractW artykule poruszam kwestię kształcenia uczniów cudzoziemskich w polskim systemie oświatowym. Uważam, że pomimo zapewnienia o równości szans edukacyjnych uczniów cudzoziemskich w polskim prawie, w praktyce szanse tych uczniów są znacznie mniejsze niż polskich obywateli, zwłaszcza ze względu na barierę językową, a także niedostateczne przygotowanie szkół i nauczycieli do kształcenia migrantów. Potwierdzeniem tej tezy są wyniki moich badań przeprowadzonych z nauczycielami pracującymi w białostockich szkołach podstawowych, w których uczą się dzieci cudzoziemskie. Prezentuję także rozwiązania, jakie w opinii badanych nauczycieli warto zastosować, aby wyrównać szanse edukacyjne uczniów cudzoziemskich.pl
dc.description.abstractThe article raises the issue of education of foreign students in the Polish education system. I believe that, despite the assurances of equality of educational opportunities for foreign students in the Polish law, in practice, the chances of these students are much smaller than the Polish citizens, especially because of the language barrier and the lack of preparation of schools and teachers to educate migrants. To confirm this thesis, the results of the research conducted with teachers working in public primary schools in Bialystok, in which foreign children study have been presented. Finally, the solutions that should be implemented, according to the surveyed teachers, to equalize educational opportunities for foreign students have been shown.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subject(nie)równość szans edukacyjnychpl
dc.subjectuczniowie cudzoziemscypl
dc.subjectmigrancipl
dc.subjectszkołapl
dc.subjectnauczycielepl
dc.subject(in)equality of educational opportunitiespl
dc.subjectforeign studentspl
dc.subjectmigrantspl
dc.subjectschoolpl
dc.subjectteacherspl
dc.titleNie(równość) szans edukacyjnych uczniów cudzoziemskich w polskiej szkole – komunikat z badańpl
dc.title.alternativeIn(equality) of educational opportunities for foreign students in Polish schools – the research reportpl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/parezja.2015.04.08-
dc.description.Emaila.butarewicz@uwb.edu.plpl
dc.description.AffiliationWydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstokupl
dc.description.referencesBobaj A., Wyszyńska M., Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej wobec edukacji dzieci imigrantów, [w:] Wspólnoty z perspektywy edukacji międzykulturowej, J. Nikitorowicz, J. Muszyńska, M. Sobecki (red.), Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, Białystok 2009.pl
dc.description.referencesButarewicz A., Potoniec K., Mentoring rówieśniczy w szkole. Od teorii do praktycznego zastosowania wobec uczniów cudzoziemskich, Fundacja Edukacji i Twórczości, Białystok 2013.pl
dc.description.referencesDziewulak D., Systemy szkolne Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 1997.pl
dc.description.referencesEdukacja. Jest w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku pod przewodnictwem J. Delorsa, przekł. W. Rabczuk, UNESCO, Warszawa 1998.pl
dc.description.referencesGmerek T., Edukacja i nierówności społeczne. Studium porównawcze na przykładzie Anglii, Hiszpanii i Rosji, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011.pl
dc.description.referencesGutek G. L ., Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji, GWP, Gdańsk 2003.pl
dc.description.referencesKaraskiewicz A., Czaj K., Prawo dzieci cudzoziemskich do nauki w świetle praw dziecka, „Prawa Dziecka – Biuletyn Informacyjny Rzecznika Praw Dziecka” 2008, nr 1-2.pl
dc.description.referencesKrüger H. H., Pfaff N., Metody badań pedagogicznych, [w:] Pedagogika, B. Śliwerski (red.) t. 2. Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych, Gdańsk 2006.pl
dc.description.referencesKwiatkowski S. M., Uczenie się przez całe życie – memorandum Komisji Europejskiej, „Edukacja” 2002, nr 1 .pl
dc.description.referencesMilerski B., Śliwerski B., Pedagogika. Leksykon PWN, PWN, Warszawa 2000.pl
dc.description.referencesMiles M. B., Huberman A. M., Analiza danych jakościowych, przekł. S. Zabielski, Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, Białystok 2000.pl
dc.description.referencesNowakowska-Siuta R., Pedagogika porównawcza. Problemy, stan badań i perspektywy rozwoju, Kraków 2014.pl
dc.description.referencesRadziewicz-Winnicki A., Modernizacja niedostrzeganych obszarów rodzimej edukacji, Katowice 1995.pl
dc.description.referencesŚliwerski B., Demokracja w szkole – szkołą wyrównywania szans rozwojowych i edukacyjnych uczniów, [w:] Nierówność szans edukacyjnych – przyczyny, skutki, koncepcje zmian, W. Żłobicki, B. Maj (red.), Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012.pl
dc.description.referencesKonstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483).pl
dc.description.referencesUstawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004, nr 2 56, poz. 2572 ze zm.).pl
dc.description.referencesRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. 2 015, poz. 31).pl
dc.description.referenceshttps://men.gov.pl/pl/wspolpraca-miedzynarodowa/ksztalcenie-cudzoziemcowpl
dc.description.referenceshttp://biblioteka-krk.ibe.edu.pl/opac_css/doc_num.php?explnum_id=559pl
dc.description.issue2(4)-
dc.description.firstpage101-
dc.description.lastpage117-
dc.identifier.citation2Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PANpl
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WNoE)
Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2015, nr 2

Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons