REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3758
Tytuł: (Nie)równości kulturowe – kilka refleksji dydaktycznych w obliczu tradycji i zmiany
Inne tytuły: Cultural (in)equalities – a few didactic reflections in the face of tradition and change
Autorzy: Szwarc, Alina
Słowa kluczowe: oświata
proces kształcenia
podstawa programowa
wielokulturowość
education
didactic process
core curriculum
multiculturalism
Data wydania: 2015
Data dodania: 27-sty-2016
Wydawca: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN , 2015, nr 2(4), s. 88-100
Abstrakt: Tekst stanowi próbę zaakcentowania raz jeszcze zjawiska wielokulturowości w edukacji, a przyjęta teza brzmi: ostatnie zmiany programowe, związane z likwidacją ścieżek międzyprzedmiotowych w szkołach podstawowych i gimnazjach nie sprzyjają realizacji w procesie kształcenia treści dotyczących różnorodności kulturowej. W artykule ukazano wybrane elementy różnych systemów edukacyjnych krajów europejskich w aspekcie zmian i nowego spojrzenia na wciąż postępujące zróżnicowanie kulturowe współczesnych społeczeństw. Wiele uwagi poświęcono polskim rozwiązaniom oświatowym, zwłaszcza nowej podstawie programowej. W tym kontekście zaprezentowane zostały wyniki badań własnych, dotyczące realizacji treści wielokulturowych w podlaskich szkołach.
The text constitutes the attempt to emphasize once again the phenomenon of multiculturalism in education, and the accepted thesis is the following: the last programme changes associated with the liquidation of cross-curricular paths in primary and secondary schools do not conduce to the realization of the content related to cultural diversity in the educational process. This article shows the chosen elements of different European education systems in terms of changes and new look at progressive multi-cultural societies. The attention was mostly paid to Polish educational solutions, especially the new core curriculum. In this context, the results of the study on the implementation of information related to multiculturalism in the schools of the region of Podlasie have been presented.
Afiliacja: Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: a.szwarc@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/3758
DOI: 10.15290/parezja.2015.04.07
ISSN: 2353-7914
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WNoE)
Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2015, nr 2

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons