REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3757
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorMłynarczuk-Sokołowska, Anna-
dc.contributor.authorSzostak-Król, Katarzynapl
dc.date.accessioned2016-01-27T13:11:16Z-
dc.date.available2016-01-27T13:11:16Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationParezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2015, nr 2(4), s. 77-87pl
dc.identifier.issn2353-7914-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/3757-
dc.description.abstractGłównym celem artykułu jest prezentacja projektu edukacyjnego „Przez trudy do gwiazd” w kontekście założeń edukacji inkluzywnej. Autorki artykułu rozpoczynają od przedstawiania zagadnienia różnorodności i inkluzji w edukacji oraz założeń edukacji inkluzyjnej, po czym prezentują istotę projektu „Przez trudy do gwiazd”. Ostatnią część tekstu wzbogacają wypowiedzi uczestników projektu na temat ich doświadczeń związanych z uczestnictwem w działaniu.pl
dc.description.abstractThe main purpose of this paper is to present educational project “Through the difficulties to the stars”, in the context of inclusive education assumptions. The authors of the article begin with showing the issue of diversity and inclusion in education and inclusive education assumptions. Afterwards they present the idea of the project “Through the difficulties to the stars”. The last part of the paper is enriched by the project participants’ statements about their experiences connected with participation in the initiative.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectróżnorodnośćpl
dc.subjectedukacja inkluzyjnapl
dc.subjectkompetencje kluczowepl
dc.subjectkooperatywne uczenie siępl
dc.subjectdiversitypl
dc.subjectinclusive educationpl
dc.subjectkey competencespl
dc.subjectcooperative learningpl
dc.titlePrzez trudy do gwiazd. Inkluzja i różnorodność w edukacjipl
dc.title.alternativeThrough the difficulties to the stars. Inclusion and diversity in educationpl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/parezja.2015.04.06-
dc.description.EmailAnna Młynarczuk-Sokołowska: annamlynarczuk@o2.plpl
dc.description.EmailKatarzyna Szostak-Król: kaszost@o2.plpl
dc.description.AffiliationAnna Młynarczuk-Sokołowska - Uniwersytet w Białymstokupl
dc.description.AffiliationKatarzyna Szostak-Król - Szkoła Podstawowa nr 26 w Białymstokupl
dc.description.referencesBauman Z., Socjologia, przekł. J . Łoziński, Zysk i S-ka, Poznań 1 996.pl
dc.description.referencesDeklaracja UNESCO z Salamanki z 1 994 r.pl
dc.description.referencesChojnacka-Synaszko B., Wykluczenie czy wspieranie uczniów? – podejście nauczycieli i przyszłych pedagogów do realizacji zadań współczesnej szkoły, [w:] Pedagogika międzykulturowa wobec wykluczenia społecznego i edukacyjnego, T. Lewowicki, A. Szczurek-Boruta, J. Suchodolska (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.pl
dc.description.referencesGrotowska-Leder J J., Ekskluzja społeczna – aspekty teoretyczne i metodologiczne, [w:] Ekskluzja i inkluzja społeczna. Diagnoza – Uwarunkowania – Kierunki działań, J J. Grotowska-Leder, K. Faliszek (red.), Akapit, Poznań 2004.pl
dc.description.referencesGuidelines for inclusion: ensuring Access to education for All, UNESCO, France 2004.pl
dc.description.referencesGrzybowski P. P., Edukacja międzykulturowa – przewodnik. Pojęcia – literatura – adresy, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2008.pl
dc.description.referencesKantowicz E., Społeczne włączanie i integracja – wyzwaniem dla pedagogów i pracowników socjalnych, [w:] Wykluczenie i marginalizacja społeczna. Wokół problemów diagnostycznych i reintegracji psychospołecznej, K. Białobrzeska, S. Kawula (red.), Akapit, Toruń 2006.pl
dc.description.referencesKonwencja praw osób niepełnosprawnych ONZ z 2006 r.pl
dc.description.referencesMańko G., Wyrównywanie szans edukacyjnych – poradnik praktyczny [online], www.szkola.szans.pl/pl/index.phpoption=com_docman&task=doc_view&gid+15 9.pl
dc.description.referencesMitchell D., Education that Fits: Rewiew of International Trends in the Education of Students with Special Educational Needs, „Education Counts” 2012.pl
dc.description.referencesNikitorowicz J., Kreowanie tożsamości dziecka. Wyzwania edukacji międzykulturowej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.pl
dc.description.referencesPapuda-Dolińska B., Realizacja koncepcji inkluzji edukacyjnej w szkołach planu jenajskiego – doświadczenia holenderskie, www.konferencja.21.edu.pl.pl
dc.description.referencesPilch T., Źródła i mechanizmy wykluczenia społecznego, [w:] Pedagogika międzykulturowa wobec wykluczenia społecznego i edukacyjnego, T. Lewowicki, A. Szczurek-Boruta, J. Suchodolska (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Cieszyn – Warszawa – Toruń 2011.pl
dc.description.referencesRozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych.pl
dc.description.referencesZalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 1 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L394, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/pl/oj/2006/l_394/l_39420061230pl 00100018.pdf.pl
dc.description.referencesZacharuk T., Edukacja włączająca szansą dla wszystkich uczniów, „Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny” 2011, 1 (20).pl
dc.description.referencesWiszejko-Wierzbicka D., Specjalne potrzeby ucznia czy szkoły? Przewodnik po edukacji włączającej pomocą w rozwijaniu kształcenia i uczestnictwa w życiu szkoły, www.webcache.googleusrcontent.com/search=cache:APGVxwACTaOJ.pl
dc.description.pages77-87pl
dc.description.issue2(4)-
dc.description.firstpage77-
dc.description.lastpage87-
dc.identifier.citation2Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PANpl
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WNoE)
Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2015, nr 2

Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons