REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3742
Tytuł: Efektywność społeczna kontraktowanych zadań publicznych
Inne tytuły: Social efficiency of contracting public services
Autorzy: Oliński, Marian
Słowa kluczowe: efektywność
zadania publiczne
organizacje pozarządowe
efficiency
public services
non-governmental organisations
Data wydania: 2015
Data dodania: 13-sty-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 4 (76) 2015, s. 135-152
Abstrakt: W artykule poruszono problematykę pomiaru efektywności zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe. Zlecanie realizacji zadań publicznych przez administrację publiczną zewnętrznym podmiotom (często są to lokalne organizacje pozarządowe) staje się coraz bardziej popularną formą zaspokajania potrzeb społecznych. Rozwiązanie takie posiada wiele zalet, wśród których wymienia się wzrost efektywności kontraktowanych zadań. Jednak nie jest to uniwersalna reguła, dlatego jest konieczne opracowywanie i doskonalenie dotychczas stosowanych metod pomiaru efektywności społecznej. Proponowane metody w maksymalnie ścisły sposób powinny pozwalać na identyfikowanie stopnia efektywności – oddzielając efektywne wykonywanie zadań publicznych od działań nieefektywnych. W niniejszym artykule przedstawiono propozycję szacowania efektywności realizacji kontraktowanych zadań publicznych (którą nazwano Metodą Kluczowych Efektów – MKE) wraz z praktycznymi przykładami jest zastosowania.
This paper presents the issue of measuring the effectiveness of public services implemented by NGOs. Outsourcing of public tasks by public administration institutions to external entities (often local NGOs) is becoming an increasingly popular way to meet social needs. This solution has many advantages, one of them being an increase in efficiency. However, it is not a universal rule and, therefore, it is necessary to develop and improve the previously used methods of measuring the effectiveness of social services. These methods should allow for an identification of the degree of efficiency by distinguishing between the effective performance of public services and inefficient operations. This paper proposes a method of estimating the effectiveness of the implementation of contracted public services (referred to as the Method of Key Effects – MKE), accompanied by practical examples of its application.
Afiliacja: Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
E-mail: olinski@uwm.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/3742
DOI: 10.15290/ose.2015.04.76.09
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2015, nr 4(76)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
09_Olinski Marian.pdf476,55 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.