REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3737
Tytuł: Ryzyko finansowe w kontekście zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
Inne tytuły: Financial risk and local government debt in Poland
Autorzy: Kata, Ryszard
Słowa kluczowe: jednostki samorządu terytorialnego
ryzyko finansowe
zadłużenie
Data wydania: 2015
Data dodania: 12-sty-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 4 (76) 2015, s. 54-71
Abstrakt: Samorząd terytorialny działa w warunkach niepewności i ryzyka. Ich negatywne skutki powodują, że samorząd nieoptymalnie realizuje swoje zadania. Jednym z rodzajów ryzyka towarzyszącego samorządowi terytorialnemu jest ryzyko finansowe. W opracowaniu wyjaśniono istotę i źródła tego typu ryzyka. Skupiono się na zadłużeniu jako kluczowym obszarze kreacji ryzyka finansowego. Na podstawie danych empirycznych dokonano analizy zadłużenia sektora samorządowego w Polsce w latach 2005-2013. W kontekście ryzyka finansowego określono istniejące oraz potencjalne konsekwencje nadmiernego zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego.
Local governments operate in conditions of uncertainty and risk. Their negative consequences cause LGUs to perform their tasks in a suboptimal way. One of the risks associated with local governments is the financial risk. The paper explains the nature and source of this type of risk. The author focuses on debt as a key area of the creation of financial risk. The indebtedness of the Polish local government sector from 2005 to 2013 is analysed on the basis of empirical data. In the context of financial risk, the existing and the potential consequences of over-indebtedness of local governments are identified and described.
Afiliacja: Wydział Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski
E-mail: rdkata@univ.rzeszow.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/3737
DOI: 10.15290/ose.2015.04.76.04
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2015, nr 4(76)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
04_Ryszard_Kata.pdf541,03 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.