REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3508
Tytuł: Христианская эсхатология и социальная практика Церкви
Inne tytuły: Christian eschatology and social practices of the Church
Chrześcijańska eschatologia i socjalna praktyka Cerkwi
Autorzy: Мартышин, Дионисий
Бочков, Павел
Słowa kluczowe: historiosophy
eschatology
civilization
geopolitics
mission
the Church
social practices
filozofia historyczna
eschatologia
cywilizacja
geopolityka
misja
Kościół
praktyka społeczna
историософия
эсхатология
цивилизация
геополитика
миссия
Церковь
социальная практика
Data wydania: 2015
Data dodania: 16-lis-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Elpis, T. 17, 2015, s. 139-144
Abstrakt: The scientific article presents an endeavor of theological analysis of global processes of modern civilization on the basis of Christian historiosophy, eschatology and social doctrine of the Orthodox Church. The authors avoid scholastic schemes of presentation of teaching of the last fates of the world; they demonstrate everything the most characteristic for Christian world view: joy in God, hope, active social position of a believer in difficult and contradictory context of globalization. The article puts the issue of eschatology in a wide context of culture and Christian world view, develops a theme of Christian philosophy, history in the context of modern world challenges.
Artykuł jest próbą teologicznej analizy globalnych procesów cywilizacyjnych na podstawie chrześcijańskiej filozofii historii, eschatologii i nauki społecznej Kościoła prawosławnego. Autorzy unikają scholastycznych schematów prezentacji doktryny o końcu świata i przedstawiają wszystkie charakterystyczne elementy chrześcijańskiej eschatologii: radości w Bogu, nadziei, aktywnej pozycji społecznej wierzącego w złożonych i sprzecznych warunkach globalizacji. Artykuł przedstawia zagadnienia eschatologiczne w szerszym kontekście kultury i chrześcijańskiego rozumienia świata, odsłaniając temat chrześcijańskiej filozofii historii w kontekście wyzwań współczesnego społeczeństwa.
В научной статье сделана попытка богословского анализа глобальных процессов современной цивилизации на основе христианской историософии, эсхатологии и социальной доктрины Православной Церкви. Авторы избегают схо- ластических схем изложения учения о последних судьбах мира, показывая все самое характерное для христианского миро- созерцания: радость в Боге, надежду, активную социальную позицию верующего человека в сложных и противоречивых условиях глобализации. Статья помещает проблему эсхатологии в широкий контекст культуры и христианского миропонимания, раскрывая тему христианской философии истории в контексте вызовов современного общества.
Afiliacja: Дионисий Мартышин - Кафедра Православной Культуры и Теологии Межрегиональной Академии Управления Персоналом, Киев, Украина
Nota biograficzna: Протоиерей Дионисий Мартышин, доктор богословия (ThD), заведующий кафедрой православной культуры и теологии Межре- гиональной Академии Управления Персоналом, доцент Киевской Духовной Академии и Семинарии, член Синодального отдела рели- гиозного образования и катехизации УПЦ. Адрес для корреспонден- ции: 03162, Украина, г. Киев - 162, бул. Ромена Роллана, д. 5 «Б», кв. 41.
Священник Павел Бочков, доктор богословия (ThD), настоятель храма свт. Луки Архиепископа Красноярского г. Норильска, клирик Норильской епархии. Адрес для корреспонденции: 663318, Красно- ярский край, г. Норильск, ул. Талнахская, д. 38, кв. 50.
E-mail: Дионисий Мартышин: dionisk79@mail.ru
Павел Бочков: frpavel@inbox.ru
Opis: протоиерей Дионисий Мартышин
священник Павел Бочков
URI: http://hdl.handle.net/11320/3508
DOI: 10.15290/elpis.2015.17.18
ISSN: 1508-7719
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Elpis, 2015, T. 17

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Elpis_2015_17_Martyshin_Bochkov.pdf322,22 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.