REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3507
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorSawicki, Daniel-
dc.date.accessioned2015-11-16T10:16:32Z-
dc.date.available2015-11-16T10:16:32Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationElpis, T. 17, 2015, s. 127-138pl
dc.identifier.issn1508-7719-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/3507-
dc.description.abstractThe main goal of this article’s author is to describe the beginnings of the music printing with the Old Believers acknowledging priests (Popovtsy). The first attempts of printing the orthodox songbooks containing notes have been pioneering. However, there were quite a few editorial as well as printing flaws. The current author, by analyzing priest’s professor Dymitr Razumowski contribution into the whole process of songbooks printing, proves that it has been possible to organize edition only thanks to the cooperation between the editor and publisher. Further, there are explained the causes of printed songbooks rejection among the Old Believers not only in Russia but also among those who emigrated. The second part of this work is dedicated to Lasar Kalashnikov’s editorial activity carried in Kiev and afterwards in Moscow, especially his great contribution into popularization of different forms of the Old Believers’ church singing. Based on the accessible sources, it is described that Kalashnikov’s editorial successes have been only possible owing to the fact of the orthodox church authorities’ support and political favourable for the Old Believers circumstances.pl
dc.description.abstractGłównym zadaniem, jakie postawił sobie autor przytoczonego artykułu, było nakreślenie początków pojawienia się drukarstwa muzycznego u staroobrzędowców uznających kapłaństwo. Analizując pierwsze przedsięwzięcia w dziedzinie drukowania śpiewników cerkiewnych zawierających nuty, wykazał jego pionierskość. Jednocześnie wskazuje na liczne niedociągnięcia redakcyjne oraz samego druku. Analizując wkład ks. Prof. Dymitra Razumowskiego w cały proces przygotowania do druku śpiewników autor udowadnia, iż realizacja wydania była możliwa tylko dzięki wzajemnej współpracy pomiędzy wydawcą a redaktorem. W dalszej kolejności autor wyjaśnia przyczyny nie przyjęcia nowo wydrukowanych ksiąg przez środowiska staroobrzędowców tak w Rosji, jak i na emigracji. Drugą część pracy autor poświęcił na opisanie działalności wydawniczej prowadzonej w Kijowie a potem w Moskwie przez Łazarza Kałasznikowa, a szczególnie wielkiego wkładu, jaki włożył w popularyzację różnych form staroruskiego śpiewu cerkiewnego. Na podstawie dostępnych źródeł autor wykazał, iż przedsięwzięcia wydawnicze realizowane przez Kałasznikowa zawdzięczają swoje powodzenie poparciu udzielonemu wydawcy przez władze cerkiewne oraz sprzyjającym staroobrzędowcom uwarunkowaniom politycznym.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectliturgical singing of the Orthodox Churchpl
dc.subjectznamenny chantpl
dc.subjectold Believerspl
dc.subjectśpiew liturgiczny kościoła prawosławnegopl
dc.subjectznamienny śpiewpl
dc.subjectstaroobrzędowcypl
dc.titleRozwój drukarstwa muzycznego u staroobrzędowców popowców w XIX i na początku XX wiekupl
dc.title.alternativeThe music printing development with Popovtsy in the 19th century and at the beginning of the 20th centurypl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/elpis.2015.17.17-
dc.description.Emailinfoechos@wp.plpl
dc.description.referencesIрмологiон нотный, Львов 1700.pl
dc.description.referencesIрмологiон нотный, Львов 1709.pl
dc.description.referencesДуховные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV-XVI вв, Москва-Ленинград 1950.pl
dc.description.referencesИрмосы, Кiев 1909-1912.pl
dc.description.referencesКруг церковного древнего знаменного пения, Ч. 1, Санкт-Петербург 1884.pl
dc.description.referencesОбедница знаменнаго и демественнаго роспева съ архиерейскимъ служениемъ, изд. 1, Киев 1909.pl
dc.description.referencesОбиходъ церковнаго знаменнаго пения, изд. 1, Киев 1909.pl
dc.description.referencesОктай церковнаго крюковаго пения, изд. 1, Киев 1909.pl
dc.description.referencesОсвященный собор старообрядческих епископов. Третий день, „Церковь”, 1910, nr 36.pl
dc.description.referencesПраздники, Кiев 1910.pl
dc.description.referencesТрезвоны, Москва 1914.pl
dc.description.referencesEkiert J., Bliżej muzyki. Encyklopedia, Warszawa 1994.pl
dc.description.referencesFlorczak M., Śpiewy liturgiczne Rosyjskiej Cerkwi prawosławnej, zarys historyczno-analityczny, Warszawa 2013.pl
dc.description.referencesIwaniec E., Z dziejów staroobrzędowców na ziemiach polskich XVII-XX w., Warszawa 1977.pl
dc.description.referencesJaroszewicz-Pieresławcew Z., Druki cyrylickie z oficyn Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-XVIII wieku, Olsztyn 2003.pl
dc.description.referencesJasinowśkyj J., Znaczenie eparchii Przemyskiej w rozwoju ukraińskiej muzyki cerkiewnej, [w:] Polska-Ukraina 1000 lat sąsiedztwa, red. S. Stępień Przemyśl 1994, T. II, s. 403-420.pl
dc.description.referencesLissa Z., Historia Muzyki Rosyjskiej, Warszawa 1955.pl
dc.description.referencesPidłypczak-Majerowicz M., Bazylianie w Koronie i na Litwie. Szkoły i książki w działalności zakonu, Warszawa – Wrocław 1986.pl
dc.description.referencesPrzywecka-Samecka M., Dzieje drukarstwa muzycznego w Polsce do końca XVIII wieku, Wrocław 1993.pl
dc.description.referencesSawicki D., Kwestia „razdielnorieczija” i śpiewu wielogłosowego w nauczaniu staroobrzędowców rosyjskich, ELPIS, t. 16, s. 201-209.pl
dc.description.referencesSawicki D., Pierwsze próby reform śpiewu cerkiewnego na Rusi. Działalność I i II Komisji (1652-1670), ELPIS, Rocznik XV (XVI), Zeszyt 27(40), s. 139-146.pl
dc.description.referencesSawicki D., Staroje istinnorieczije i razdielnorieczije jako dwie główne epoki w dziejach śpiewu liturgicznego na Rusi od XI w. do XVII w., [w:] „Z badań nad językiem i kulturą Słowian”, red. P. Sotirov i P. Złotkowski, Lublin 2007, s. 169-178.pl
dc.description.referencesSawicki D., Staroruski śpiew cerkiewny i funkcjonowanie jego wybranych form w praktyce liturgicznej staroobrzędowców, Warszawa 2013 (rozprawa doktorska w ChAT), s. 31.pl
dc.description.referencesWójcicka U., Wariacje na temat muzyki (Próba usystematyzowania staroruskich motywów muzycznych w literaturze XI-XV wieku), „Musica Antiqua Europae Orientalis”, T. VII, Bydgoszcz 1985, s. 47-68.pl
dc.description.referencesWołosiuk W., Irmologion Supraski, „Rocznik Teologiczny”, rok. XLVI, Warszawa 2004/2.pl
dc.description.referencesWołosiuk W., Wschodniosłowiańscy kompozytorzy muzyki cerkiewnej od XVII do 1. połowy XX wieku i obecność ich utworów w nabożeństwach PAKP, Warszawa 2005.pl
dc.description.referencesWołosiuk W., Wschodniosłowiańskie pieśni religijne. Ich geneza, struktura oraz zarys rozwoju, Warszawa 2013.pl
dc.description.referencesБобков Е., Певческие рукописи гуслицкого письма, „Труды Отдела древнерусской литературы”, 1977, Т. 32, s. 388-394.pl
dc.description.referencesБогатенко Я., Методика церковного пения, „Церковь”, 1909, № 19, s. 636-637; № 40, s. 1145-1152; № 48, s. 1348-1350.pl
dc.description.referencesБражников М., Лица и фиты знаменного распева, Ленинград 1984.pl
dc.description.referencesБражников М., Русская певческая палеография, Санкт-Петербург 2002.pl
dc.description.referencesБражников М., Лица и фиты знаменного распева, Ленинград 1984.pl
dc.description.referencesБычков В., Русская средневековая эстетика XI-XVII века, Москва 1995, s. 543-588.pl
dc.description.referencesВладышевская Т., Музыкальная культура Древней Руси, Москва 2006.pl
dc.description.referencesВознесенский И., О церковном пении Православной Греко-Российской Церкви: Большой и малый знаменный роспев, Рига, 1890.pl
dc.description.referencesВознесенский И., Церковное пение православной юго-западной Руси по нотолинейныь ирмологам XVII и XVIII веков, Вып. 1, Москва 1898.pl
dc.description.referencesГарднер И, Богослужебное пение Русской Православной Церкви, T. I-II, Москва 2004.pl
dc.description.referencesГ-въ, «Хомовое» или «наречное, „Церковное пение”, 1909, № 8, s. 211-224.pl
dc.description.referencesГригорьев Е., Пособие по изучению церковного пения и чтения, Рига 2001.pl
dc.description.referencesД. Шабалин, Певческие азбуки древней Руси, Т. I, Краснодар 2004.pl
dc.description.referencesДенисов Н., Стрельниковский хор Костромской земли. Традиции старообрядческого церковного пения, Москва 2005.pl
dc.description.referencesДенисов Н., Традиции старообрядческого церковного пения. Певческие источники, praca dostępna na: http://www.portal-slovo.ru/art/36005.php [15.10.2013].pl
dc.description.referencesДынникова И., Морозовский хор в контексте старообрядческой культуры начала ХХ века, Москва 2009.pl
dc.description.referencesЗенин Н., Как еще далеко до рассвета, „Старообрядческая мысль”, 1911, № 6.pl
dc.description.referencesКалашников Л., Aзбука церковного знаменного пения, Кiев 1908.pl
dc.description.referencesКалашников Л., Азбука демественного пения, Кiев, 1911.pl
dc.description.referencesКелдыш Ю., История русской музыки, T, I, Мосва 1983.pl
dc.description.referencesКудрик Б., Огляд історії української церковної музики, Львів 1995.pl
dc.description.referencesКутузов Б., Русское знаменное пение, Москва 2008.pl
dc.description.referencesЛабынцев Ю., Памятники древнерусской книжности и литературы в старообрядческих изданиях Супрасльской типографии (XVIII в.) „Труды Отдела древнерусской литературы” 1981, T. 36, s. 209-215.pl
dc.description.referencesМартынов В., История богослужебного пения, Москва 1994.pl
dc.description.referencesМезенец А., Извещение о согласнейших пометах, изд. Ст. Смоленский, Казань 1888.pl
dc.description.referencesМельников Ф., Краткая история древлеправославной (старообрядческой) Церкви, Барнаул, 1999.pl
dc.description.referencesМеталлов В., Азбука крюкового пения, Москва 1899.pl
dc.description.referencesМеталлов В., Осмогласие знаменнаго роспѣва. Опыт руководства къ изучению осмогласiя знаменнаго роспѣва по гласовымъ попѣвкам, Москва 1899.pl
dc.description.referencesМеталлов В., Очерк истории Православнаго церковнаго Пения, Москва 1915.pl
dc.description.referencesМодест арх., О церковном октоихе, Вильна 1865.pl
dc.description.referencesНикольская-Береговская Κ., Русская вокально-хоровая школа ІХ-ХХ веков, Методическое пособие, Москва 1998.pl
dc.description.referencesОзорнов М., Азбука крюкового пения, Москва 1901.pl
dc.description.referencesП. Бессонов, Судьба нотных певческих книг, „Православное Обозрение», 1864, T. XIV, s. 27-130.pl
dc.description.referencesПеченкин Г., Возвашник: Возвахи знаменного роспева: Обиходное осмогласие: Опыт исследования, истолкования, практики знаменного пения и методика обучения, Москва 2010.pl
dc.description.referencesПожидаева Г., Лексикология демественного пения, Москва 2010.pl
dc.description.referencesПоспелов E., Мои заметки, „Старообрядческая мысль”, (Приложение: Церковное пение), 1910, № 8.pl
dc.description.referencesПоспелов Е., Крюковое осмогласие, „Церковное Пение”, 1909, nr 1, s. 10-18.pl
dc.description.referencesПоспелов Е., О новых напевах, „Церковное пение”, 1909, № 4-5, s. 92-98.pl
dc.description.referencesПреображенский А., Разумовский, Димитрий Васльевичъ, „Русская Музыкальная Газета”, 1897, s. 622-623.pl
dc.description.referencesРазумовский Д., Богослужебное пение Православной Греко-Российской Церкви. Москва 1886.pl
dc.description.referencesРазумовский Д., О знаменном роспеве, [w:] Круг церковного древнего знаменного пения, Ч. 1, Санкт-Петербург 1884, s. X-XXIII.pl
dc.description.referencesРазумовский Д., Церковное пение в России, Москва 1867-69.pl
dc.description.referencesСахаров И., Исследования о русском церковном песнопении, „Журнал Министерства Народного Просвещения”, Вып. LXI–LXII, 1849, s. 146-196, 262-284.pl
dc.description.referencesСмилянская Е., Денисов Н., Старообрядчество Бессарабии: книжность и певческая культура, Москва 2007.pl
dc.description.referencesСмоленский Ст., Об указаниях оттенков исполнения и указаниях музыкально-певческих форм в крюковом письме, „Церковное пение”, 1909, №3, s. 65-83; № 12, s. 314-317.pl
dc.description.referencesСмоленский Ст., Примечания къ Азбуке Мезенца, Казань 1888.pl
dc.description.referencesТальберг Н., История русской церкви, Москва 2004.pl
dc.description.referencesФиндейзен Н., протоiерей Д. В. Разумовский (Очерк его деятельности), „Русская Музыкальная Газета”, 1894, nr 9, s. 173-178.pl
dc.description.referencesЯсiновський Ю., Вiзантiйська гимнографiя i церковна монодiя в українськой рецепцiї ранньо-модерного часу, Львiв 2011.pl
Występuje w kolekcji(ach):Elpis, 2015, T. 17

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Elpis_2015_17_Sawicki.pdf1,34 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.