REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3483
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorMironowicz, Antoni-
dc.date.accessioned2015-11-12T11:37:31Z-
dc.date.available2015-11-12T11:37:31Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationElpis, T. 17, 2015, s. 37-41pl
dc.identifier.issn1508-7719-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/3483-
dc.description.abstractCouncil of Vilnius, in 1514, greatly improved the functioning and internal organization of the Orthodox Church and strengthened the discipline and moral state of the Ruthenian clergy. The council of 1514 canonized Elizeusz Lavryshevski and this new development of his canonization led to his worship among the faithful of the Orthodox Church throughout the Grand Duchy of Lithuania.pl
dc.description.abstractSobór prawosławny w Wilnie kanonizował w 1514 roku Elizeusza Ławryszewskiego i przez tę kanonizację doprowadził do rozwoju jego kultu na całym obszarze Wielkiego Księstwa Litewskiego.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectSaint Elizeusz Lavryshevskipl
dc.subjectOrthodox Churchpl
dc.subjectśw. Elizeusz Ławryszowskipl
dc.subjectKościół prawosławnypl
dc.title500 – rocznica kanonizacji św. Elizeusza Ławryszowskiego na soborze w Wilnie w 1514 rokupl
dc.title.alternative500 anniversary of the canonization of a Saint Elizeusz Lavryshevski in council of Vilnius in 1514pl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/elpis.2015.17.05-
dc.description.Emailamir@uwb.edu.plpl
dc.description.AffiliationKatedra Historii Europy Środkowo-Wschodniej, Uniwersytet w Białymstoku, Polskapl
dc.description.referencesArchiwum Państwowe w Krakowie, Oddział na Wawelu, Zespół 29/630, Archiwum Młynowskie Chodkiewiczów, nr-y: 35-36.pl
dc.description.referencesBiblioteka Muzeum Narodowego im. Czartoryskich w Krakowie, Zbiór dokumentów pergaminowych, nr 76, (MNK 541/8).pl
dc.description.referencesАкты, издаваемые комиссиею, высочайше учрежденною для разбора древних актов в Вильне, т. I, Вильно 1865.pl
dc.description.referencesАрхеографический сборник документов, относящихся к истории Северо-Западной Руси, издаваемый при управлении Виленского учебного округа, т. I, Вильно 1867pl
dc.description.referencesИпатьевская летопись, [w:] Полное собрание русских летописей , т. II, Москва 1843.pl
dc.description.referencesA. W. Kojałowicz, Miscellanea rerum ad statum ecclesiasticum in magno Lituaniae ducato pertinentium, Vilnae 1650.pl
dc.description.referencesЛетописец великих князей литовских, [w:] Полное собрание русских летописей, т. XXXV, Москва 1980.pl
dc.description.references„Минскaя Старинa”, вып. I, Минск 1909.pl
dc.description.referencesOписание церквей и приходов Минской епархии, вып. VI, Минск 1879.pl
dc.description.referencesПолное собрание русских летописей, т. XVII, Санкт-Петербург 1907.pl
dc.description.referencesRękopisy supraskie w zbiorach krajowych i obcych, pod red. A. Mironowicz, Białystok 2014.pl
dc.description.references„Русская Историческая Библиотека”, т. IV, Санкт-Петербург 1878.pl
dc.description.referencesStebelski I., Dwa wielkie światła na horyzoncie połockim z cieniów zakazanych powstające czyli żywoty śś. Panien i matek Ewfrozyny i Parascewii zakonnic i hegumenij…, t. I., Lwów 1866.pl
dc.description.referencesSummariusz dokumentów do dóbr supraskich, opr. A. Mironowicz, Białystok 2009.pl
dc.description.references„Вестник Западной России”, г. V, кн. VII, т. I, Вильно 1867.pl
dc.description.referencesAрх. Николай, Историко-статистическое Oписание Минской иерaрхии, Санкт-Петербург 1864.pl
dc.description.referencesBaronas D., Trys Vilniaus Kankiniai. Gyvenimas ir Istorija, Vilnius 2000.pl
dc.description.referencesБeлeцкий A., Митрополитъ Іосифъ ІІ Солтанъ и отношение его къ Супрасльскому монастырю, Вильнa 1899.pl
dc.description.referencesChodynicki K., Kościół prawosławny a Rzeczpospolita Polska. Zarys historyczny (1385-1632), Warszawa 1934.pl
dc.description.referencesDaniłowicz J., Skarbiec dyplomów papieskich, książęcych, uchwał narodowych, postanowień różnych władz i urzędów posługujących do krytycznego wyjaśnienia dziejów Litwy, Rusi Litewskiej i ościennych innych krajów, t. II, Wilno 1862.pl
dc.description.referencesДанилович И., O литовских летописях, „Журнал Министерства народного просвещеяия”, 1840, №11.pl
dc.description.referencesДобрянский Ф. Н., Описание рукописей Виленской публичной библиотеки, церковнославянских и русских, Вильна 1882.pl
dc.description.referencesЕрмаловиіч M., Старажытная Беларусь, Мінск 1990.pl
dc.description.referencesFriedelówna T., Ewangeliarz Ławryszewski. Monografia zabytku, Wrocław-Warszawa-Kraków 1974.pl
dc.description.referencesФлоря Б. Н., Иосиф II, [w:] Православная энциклопедия, т. XXVI, Москва 2011.pl
dc.description.referencesКиприянович Г., Исторический очерк Православия, католичества и унии в Белоруссии и Литве, Вильно 1895.pl
dc.description.referencesКузьмин А. В., Елисей, „Православная энциклопедия”, т. XVIII, Москва 2008.pl
dc.description.referencesLulewicz H., Sołtan Józef, „Polski Słownik Biograficzny”, t. LX, z. 3, Warszawa-Kraków 2001.pl
dc.description.referencesŁapiński A., Zygmunt Stary a Kościół prawosławny, Warszawa 1937.pl
dc.description.referencesМакарий, митроп., История Русской Церкви, т. IX, Санкт-Петербург 1879.pl
dc.description.referencesMartynowicz A., Sobory lokalne Kościoła prawosławnego na ziemiach polsko-litewsko-ruskich do końca XVI wieku, Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. A. Mironowicza, Białystok 2013, maszynopis.pl
dc.description.referencesМельников A. A., Путь непечален. Исторические свидетельства о святости Белой Руси, Минск 1992.pl
dc.description.referencesMiklosich F., Müller I., Acta Patriarchatus Constantinopolitani, vol. I, Vindobonae 1860.pl
dc.description.referencesMironowicz A., Biskupstwo turowsko-pińskie w XI-XVI wieku, Białystok 2011.pl
dc.description.referencesMironowicz A., Kościół prawosławny w państwie Piastów i Jagiellonów, Białystok 2003.pl
dc.description.referencesMironowicz A., Największa fundacja Aleksandra Chodkiewicza. Spór o charakter fundacji, [w:] Władza i prestiż. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku, red. J. Urwanowicz, Białystok 2003.pl
dc.description.referencesMironowicz, O początkach monasteru supraskiego i jego fundatorach, Supraśl 2013.pl
dc.description.referencesMironowicz A., Powstanie monasteru supraskiego, „Białostockie Teki Historyczne”, nr 10, Białystok 2012.pl
dc.description.referencesMironowicz A., Sobory wileńskie 1509 i 1514 roku, („Synody Cerkwi prawosławnej w I Rzeczypospolitej”). „Latopisy Akademii Supraskiej”, vol. V, pod red. M. Kuczyńskiej i U. Pawluczuk, Białystok 2014.pl
dc.description.referencesMironowicz A., Święci w Kościele prawosławnym na Białorusi, [w:] Wilno i kresy północno-wschodnie, t. I., Historia i ludzkie losy, red. E. Feliksiak, A. Mironowicz, Białystok 1996.pl
dc.description.referencesНиколай (Далматов), Супрасльский Благовещенский монастырь, Санкт-Петербург 1892.pl
dc.description.referencesНікалаеў М., Палата кнігапісная: Рукапісная кніга на Беларусі ў Х-ХVІІІ стагоддзях, Мінск 1993.pl
dc.description.referencesΌ νεομάρτυς Άντώνιος ό Καρεώτης, [w:] Αντώνιος Αιμίλιος Ταχιάος, Άγνωστη Αθλώνιτες νεομάρτυρες, Αγιορειτική βιβλιοθήκη, Άγιον Όρος 2006.pl
dc.description.referencesОгицкий Д. П., Великий князь Войшелк (страница из истории православия в Литве), „Бoгocловские Труды”, Москва 1983.pl
dc.description.referencesРогов А. И., Литературные связи Белоруссии с балканскими странами в XV-XVI вв., [в:] Славянские литературы. VIII Международный съезд славистов, Загреб-Любляна, сентябрь 1978 г. Доклады советской делегации, Москва 1978.pl
dc.description.referencesСлюнькова И. Н., Moнастыри восточной и западной традиций, Москва 2002.pl
dc.description.referencesШахматов A. A., О Супрасльском списке западно-русской летописи, Санкт-Петербург 1901.pl
dc.description.referencesТихомиров И. А., О составе Западно-русских, так называемых Литовских летописей, „Журнал Министерства народного просвещения”, 1901, № 3-5.pl
dc.description.referencesWłodarski B., Polska i Ruś 1194-1340, Warszawa 1966.pl
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WHS)
Elpis, 2015, T. 17

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Elpis_2015_17_Mironowicz.A[2].pdf322,37 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.