REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3400
Tytuł: Белорусская акустическая поэзия второй половины ХХ – начала ХХI вв.
Inne tytuły: Akustyczna poezja białoruska drugiej połowy XX – początku XXI wieku
Belarusian acoustic poetry in the second half of the 20th century and the beginning of the 21st century
Autorzy: Садко, Людмила
Słowa kluczowe: światowy kontekst artystyczny
poezja dźwiękowa
teksty-eksperymenty
konkretyzm
neoawangarda
worldwide art context
sound poetry
text-experiment
neo-avantgarde
Data wydania: 2014
Data dodania: 30-paź-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 6, 2014, s. 233-243
Abstrakt: W artykule „Akustyczna poezja białoruska drugiej połowy XX – początku XXI wieku” omówiono wyniki badań eksperymentalnych z akustyczną realizacją tekstu, kiedy znak nie jest rozpatrywany jako zwykły nosiciel znaczenia. Wiersze współczesnych poetów białoruskich D. Wiszniowa, S. Minskiewicza, D. Płaksa, W. Sacharczuka są tworzone z maksymalną uwagą na wrażenia akustyczno-estetyczne (sam głos i intonacja).
In the article “Belarusian acoustic poetry in the second half of the 20th century and the beginning of the 21st century” the results of experimental analysis of the acoustic realization of the text are presented. In the texts a symbol is not considered as a simple carrier of meaning. Poems of modern Belarusian poets such as D. Vishnev, S. Minskevich, D. Plax, V. Sakharchuk are written with maximum attention directed to acoustic and aesthetic experience (voice and intonation) as well as to anthropological component.
Opis: Людмила Садко - Брест
URI: http://hdl.handle.net/11320/3400
DOI: 10.15290/bb.2014.06.17
ISSN: 2081–2515
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2014, tom 6

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bialrut_6_2014_Sadko.pdf194,51 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.