REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3397
Tytuł: Некаторыя асаблівасці часава-прасторавай структуры рамана Янкі Брыля “Птушкі і гнёзды”
Inne tytuły: Cechy czasowo-przestrzennej struktury powieści Janki Bryla „Ptaki i gniazda”
Time-spatial features in the structure of Yanka Bryl’s novel “Birds and Nests”
Autorzy: Альштынюк, Анна
Słowa kluczowe: powieść liryczna
kategoria czasu
fabularny czas
continuum czasoprzestrzenne
przestrzeń literacka
retrospekcja
czas i miejsce akcji
lyric novel
time category
storyline time
time-space continuum
literary space
retrospection
time share and the setting
Data wydania: 2014
Data dodania: 30-paź-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 6, 2014, s. 205-212
Abstrakt: W artykule omówiono strukturę czasoprzestrzeni w powieści „Ptaki i gniazda” wybitnego białoruskiego pisarza Janki Bryla. Zwrócono uwagę na wpływ kategorii czasu i przestrzeni na oś konstrukcyjną i fabularną utworu. Współistnienie dwóch płaszczyzn czasu i przestrzeni (życie i wspomnienia Alesia Runiewicza) było uwarunkowane fabularno-kompozycyjną strukturą powieści i pozwoliło wielopłaszczyznowo odsłonić świat wewnętrznych przeżyć głównego bohatera.
The author of the article analyzes time-spacial structure of the novel “Birds and Nests” written by an eminent Belarusian writer Yanka Bryl. It is emphasized that time and space influence structural and storyline axes of the book. Coexistence of these two layers (life and memories of Ales Runevich) was conditioned by the structure and storyline, and enabled to show the main heroe’s mental experiences.
Opis: Анна Альштынюк - Беласток
URI: http://hdl.handle.net/11320/3397
DOI: 10.15290/bb.2014.06.14
ISSN: 2081–2515
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Białorutenistyka Białostocka, 2014, tom 6

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bialrut_6_2014_Alsztyniuk.pdf180,83 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.