REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3345
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorCudowska-Sojko, Anna-
dc.contributor.authorGrzybowska, Agnieszka-
dc.date.accessioned2015-10-20T11:11:53Z-
dc.date.available2015-10-20T11:11:53Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationOptimum. Studia ekonomiczne, Nr 3 (75) 2015, s. 95-106pl
dc.identifier.issn1506-7637-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/3345-
dc.description.abstractBezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) są ważnym czynnikiem dynamizacji sektora badawczo-rozwojowego. Przyczyniają się one także do technologicznego unowocześniania gospodarki kraju przyjmującego obcy kapitał. Jednym ze sposobów transferu technologii jest realizacja bezpośrednich inwestycji zagranicznych przez korporacje transnarodowe. Celem artykułu jest próba określenia wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, dokonywanych przez korporacje transnarodowe, na transfer technologii w gospodarce współczesnej. Zastosowana metoda badawcza obejmuje analizę źródeł literaturowych oraz statystycznych, dotyczących zagadnień związanych z bezpośrednimi inwestycjami, transferem technologii, jak również korporacji transnarodowych.pl
dc.description.abstractForeign Direct Investment is an important factor strengthening the R&D sector. It contributes to the technological modernization of the economies of countries absorbing foreign capital. One method of technology transfer is the implementation of foreign direct investment by transnational corporations. The aim of the paper is to assess the influence of foreign direct investment made by transnational corporations on technology transfer in the contemporary economy. Research methods applied in the paper include analysis of the literature and analysis of statistical data related to direct investment, technology transfer, and transnational corporations.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectkorporacje transnarodowepl
dc.subjectbezpośrednie inwestycje zagranicznepl
dc.subjectbadania i rozwójpl
dc.subjecttransnational corporationspl
dc.subjectforeign direct investmentpl
dc.subjectresearch and developmentpl
dc.titleRola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w działalności badawczo-rozwojowej korporacji transnarodowychpl
dc.title.alternativeRole of foreign direct investment in R&D activty of transnational corporationspl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/ose.2015.03.75.07-
dc.description.EmailAnna Cudowska-Sojko: a.cudowskasojko@uwb.edu.plpl
dc.description.EmailAgnieszka Grzybowska: a.grzybowska@uwb.edu.plpl
dc.description.AffiliationAnna Cudowska-Sojko – Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstokupl
dc.description.AffiliationAgnieszka Grzybowska – Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstokupl
dc.description.referencesBednarz J., Gostomski E. 2008 Pozyskiwanie kapitału na działalność gospodarczą na rynkach zagranicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.pl
dc.description.referencesBenchmark Definition of Foreign Direct Investment, 1996, OECD, Paris.pl
dc.description.referencesByczkowski M. 2009 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a transfer nowych technologii, [w:] Innowacyjność polskiej gospodarki, K. Meredyk, J. Sikorski, K. Turowski (red.), PWSZ, Suwałki.pl
dc.description.referencesCiborowski R. 2013 Wpływ procesów globalizacyjnych na działalność B+R i rozwój technologiczny, [w:] Idee liberalne w ekonomii 20 lat po śmierci Friedricha von Hayeka, R. Ciborowski, A. Kargol-Wasiluk, M. Zalesko (red.),Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.pl
dc.description.referencesDzikowska M. 2011 Wpływ kryzysu finansowego i ekonomicznego na działalność korporacji transnarodowych w latach 2008-2010, [w:] Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym, J. Schroeder (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.pl
dc.description.referencesFojutowski Ł. 2011 Strategie przedsiębiorstw krajowych wobec ekspansji korporacji transnarodowych. Uwarunkowania regionalne, WSNHiD, Poznań.pl
dc.description.referencesFranc-Dąbrowska J., Porada-Rochoń M. 2010 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne – perspektywa międzynarodowa, „Przegląd Organizacji”, nr 4.pl
dc.description.referencesFrejtag-Mika E. 2009 Architektura finansowa globalnej współpracy na rzecz rozwoju – wyzwania milenijne, [w:] Globalne rynki finansowe w dobie kryzysu, J. L. Bednarczyk, S. Bukowski, J. Misala (red.), CeDeWu, Warszawa.pl
dc.description.referencesGarniewicz G., Siemiątkowski P. 2006 Wprowadzenie do międzynarodowych przepływów kapitału, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń.pl
dc.description.referencesGlobal FDI recovery derails 2013, „Global Investment Trends Monitor”, no. 11.pl
dc.description.referencesGlobal Investment Trends Monitor 2014, UNCTAD, Genewa, no. 16.pl
dc.description.referencesGolejewska A. 2008 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w procesie restrukturyzacji gospodarki, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego , Gdańsk.pl
dc.description.referencesGorynia M., Samelak O. 2013 Przegląd badań nad funkcjonowaniem filii korporacji transnarodowych w Polsce, „Gospodarka Narodowa”, nr 10.pl
dc.description.referencesKochel A. 2012 Formy międzynarodowego transferu technologii przez korporacje transnarodowe, „Prace i Materiały IHZUG”, nr 31.pl
dc.description.referencesKola-Bezka M., Kuzel M., Sobczak I. 2009 BIZ w województwie kujawsko-pomorskim, WSG, Bydgoszcz.pl
dc.description.referencesKolarz M. 2006 Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na innowacyjność przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.pl
dc.description.referencesKozioł-Nadolna K. 2011 Rola korporacji transnarodowych w globalnych nakładach na sferę B+R, [w:] Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji, W. Janasz (red.), Wydawnictwo Difin, Warszawa.pl
dc.description.referencesLech M. 2010 Zdolność oddziaływania korporacji transnarodowych na współczesne stosunki międzynarodowe w dobie procesu globalizacji, [w:] Korporacje transnarodowe, J. Menkes, T. Gardocka (red.), Academika, Warszawa.pl
dc.description.referencesLundan, S.M. 2011 An institutional perspective on the social responsibility of TNCs, „Transnational Corporation,” vol. 3.pl
dc.description.referencesMacias J. 2010 Nowa strategia transnarodowa korporacji międzynarodowych – globalna standaryzacja i lokalna wrażliwość, „Przegląd Organizacji”, nr 9.pl
dc.description.referencesMarzęda K. 2007 Proces globalizacji korporacyjnej, Branta, Bydgoszcz – Warszawa – Lublin.pl
dc.description.referencesMichałków I. 2003 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w dobie globalizacji, WWSE, Warszawa.pl
dc.description.referencesOdrobina A. 2013 BIZ działalności badawczo-rozwojowej w kontekście transferu technologii, [w:] Przedsiębiorstwo na rynku globalnym, J. Schroeder, Śliwiński R. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.pl
dc.description.referencesPakulska T., Poniatowska-Jaksch M. 2009 Korporacje transnarodowe a globalne pozyskiwanie zasobów, SGH, Warszawa.pl
dc.description.referencesPastuszka S. 2013 Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w regionie świętokrzyskim w latach 2005-2011, „Gospodarka Narodowa”, nr 10.pl
dc.description.referencesPiech K. 2007 Integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej, NBP, Warszawa.pl
dc.description.referencesPopławski M. 2008 Skutki napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój gospodarczy Polski w okresie transformacji systemowej, [w:] Polityka wzrostu gospodarczego w Polsce i w UE, J. S. Bednarczyk, S. I. Bukowski, W. Przybylska-Kapuścińska (red.), CeDeWu, Warszawa.pl
dc.description.referencesScience, Technology and Industry Scoreboard 2013, OECD.pl
dc.description.referencesSokołowicz M. E. 2011 Region w gospodarce globalnej – bezpośrednie inwestycje zagraniczne a rozwój regionu, [w:] Region w gospodarce opartej na wiedzy, A. Nowakowska, Z. Przygodzki, E. Sokołowicz (red.), Wydawnictwo Difin, Warszawa.pl
dc.description.referencesSowa K. 2006 Strategie konkurencji korporacji ponadnarodowych, Wydawnictwo Difin, Warszawa.pl
dc.description.referencesSporek T. 2010 Wpływ kryzysu finansowego na globalizację gospodarki światowej. Diagnoza i konsekwencje dla Polski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.pl
dc.description.referencesStępień B. 2006 Przedsiębiorstwo międzynarodowe – trudności analityczne, [w:] Perspektywy i kierunki rozwoju przedsiębiorstw międzynarodowych, J. Schroeder (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.pl
dc.description.referencesSzelągowska A. 2009 Inwestycje międzynarodowe przedsiębiorstw, [w:] Finanse i rozliczenia międzynarodowe, A. Kosztowniak, P. Misztal, I. Pszczółka, A. Szelągowska (red.), C.H. Beck, Warszawa.pl
dc.description.referencesSzymura-Tyc M. 2012 Umiędzynarodowienie działalności B+R jako przesłanka tworzenia międzynarodowych sieci innowacyjnych, [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze – internacjonalizacja i konkurencyjność międzynarodowa, T. Sporek (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.pl
dc.description.referencesThe 2013 EU Industrial R&D Investment Scoreboard 2013, EC, Luksemburg.pl
dc.description.referencesThe Global Competitiveness Report 2006-2007, 2006, WEF.pl
dc.description.referencesThe Global Competitiveness Report 2008-2009, 2008, WEF.pl
dc.description.referencesThe Global Competitiveness Report 2009-2010, 2009, WEF.pl
dc.description.referencesThe Global Competitiveness Report 2010-2011, 2010, WEF.pl
dc.description.referencesThe Global Competitiveness Report 2011-2012, 2011, WEF.pl
dc.description.referencesThe Global Competitiveness Report 2012-2013, 2012, WEF.pl
dc.description.referencesThe Global Competitiveness Report 2013-2014, 2013, WEF.pl
dc.description.referencesWaśniewski K. 2011 Decyzje inwestycyjne współczesnej korporacji – dylematy racjonalności, KTE, Kraków.pl
dc.description.referencesWorld Investment Report 2005, UNCTAD.pl
dc.description.referencesWorld Investment Report 2007, UNCTAD.pl
dc.description.referencesWorld Investment Report 2009, UNCTAD.pl
dc.description.referencesWorld Investment Report 2012, UNCTAD.pl
dc.description.referencesWorld Investment Report 2013, UNCTADpl
dc.description.referencesWorld Investment Report 2014, UNCTAD.pl
dc.description.referencesZaorska A. 2007 Korporacje transnarodowe, przemiany, oddziaływania, wyzwania, PWE, Warszawa.pl
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WEiF)
Optimum. Studia Ekonomiczne, 2015, nr 3(75)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
07_Anna CUDOWSKA.pdf335,28 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.