REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3339
Tytuł: Struktura popytu globalnego a wzrost gospodarczy w krajach Europy Środkowej i Wschodniej
Inne tytuły: Structure of global demand and economic growth in Central and Eastern European countries
Autorzy: Włodarczyk, Robert Wojciech
Słowa kluczowe: popyt globalny
wzrost gospodarczy
Europa Środkowa i Wschodnia (ESW)
global demand
economic growth
Central and Eastern Europe (CEE)
Data wydania: 2015
Data dodania: 20-paź-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 3 (75) 2015, s. 3-19
Abstrakt: Problemem wielu krajów o gospodarce rynkowej jest zapewnienie odpowiedniej struktury popytu globalnego oraz właściwe dynamizowanie poszczególnych jej składowych w celu osiągania wyższego tempa wzrostu gospodarczego. Dotyczy to również krajów Europy Środkowej i Wschodniej, które po rozpoczęciu transformacji ustrojowo-gospodarczej nie osiągały homogenicznego i wysokiego wzrostu realnego PKB. Wśród przyczyn można wymienić: posiadanie zróżnicownych zasobów własnych, wdrażanie odmiennych reform oraz prowadzenie specyficznej polityki makroekonomicznej. Celem artykułu jest pokazanie związków między strukturą popytu globalnego a wzrostem gospodarczym w krajach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1995-2013. Artykuł składa się z części teoretycznej i empirycznej. Na początku zaprezentowano krytyczny przegląd literatury dotyczący podejmowanej problematyki. W dalszej kolejności przedstawiono aspekty metodyczne. Następnie omówiono tempo wzrostu gospodarczego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1995-2013. W części empirycznej przeanalizowano związki między strukturą popytu globalnego a wzrostem gospodarczym w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. W podsumowaniu przedstawiono konkluzje z weryfikacji postawionej hipotezy badawczej oraz sformułowano końcowe wnioski z analizy przeprowadzonej w artykule.
The aim of the paper is to show the contribution of the structure of global demand on the economic growth in the countries of Central and Eastern Europe. The author focuses on the changes of the structure of global demand in the analysed countries in 1995-2013. The paper consists of a theoretical and an empirical part. The former presents a critical review of the relevant literature. Next, the methodological aspects are discussed. The following section analyses the associations between the structure of the global demand and the economic growth of the Central and Eastern European countries during the transformation process. The final part includes the author's conclusions concerning the verification of the research hypothesis and the analysis of the results from the conducted studies.
Afiliacja: Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
E-mail: ror20@wp.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/3339
DOI: 10.15290/ose.2015.03.75.01
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2015, nr 3(75)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
01_Robert WŁODARCZYK.pdf385,29 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.