REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3266
Tytuł: Specjalne Strefy Ekonomiczne jako instrument polityki regionalnej państwa
Inne tytuły: Special Economic Zones as instrument of state regional policy
Autorzy: Narojek, Monika
Słowa kluczowe: Specjalne Strefy Ekonomiczne
rozwój regionalny
polityka regionalna
korelacja
czynniki rozwoju
special economic zones
regional development
regional policy
correlation
development factors
Data wydania: 2015
Data dodania: 1-paź-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 2 (74) 2015, s. 119-134
Abstrakt: Przyczyną tworzenia w Polsce uprzywilejowanych gospodarczo obszarów, jakimi są Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE), było pobudzenie do rozwoju regionów mniej atrakcyjnych dla inwestorów, terenów zindustrializowanych, o dużym bezrobociu. Celem artykułu jest zbadanie, czy SSE oddziałują na kształtowanie się wybranych czynników warunkujących rozwój regionalny województwa, na którego obszarze są zlokalizowane. W artykule dokonano oceny znaczenia specjalnych stref ekonomicznych dla rozwoju województw. Powyższe cele zostały zrealizowane dzięki analizie wybranych efektów funkcjonowania SSE oraz analizie korelacji z wykorzystaniem współczynnika korelacji. Przeprowadzona analiza objęła lata 2006-2011. Zastosowanie w artykule wybranych metod pozwoliło na sformułowanie wniosku, iż efekty funkcjonowania SSE są współzależne z czynnikami wpływającymi na rozwój województw, na których terenie występują. Polityka regionalna, polegająca na wspieraniu nowych inwestycji na terenach SSE głównie przez zwolnienia z podatku dochodowego, doprowadziła do skutecznej alokacji kapitału na tych terenach.
The reason behind the creation of economically privileged areas such as Special Economic Zones SEZ was to stimulate the development of regions less attractive to investors, e.g. industrialised areas with high unemployment rates. The goal of this paper is to examine whether SEZs have an influence on the selected determinants of regional development in the area of the region in which they are located. The author also evaluates the impact of SEZs on the development of voivodeships. The aforementioned objectives have been fulfilled through analysis of selected effects of the functioning of SEZs and through correlation analysis with the use of the correlation coefficient. The analysis covers the years 2006-2011. The methods chosen in the paper have allowed the author to formulate the conclusion that the effects of the functioning of SEZs are interdependent on the factors affecting the development of the voivodeships in which they are located. Regional policies aimed at supporting new investments in SEZ areas, mainly by granting income tax exemptions, have led to effective allocation of capital in those areas.
Afiliacja: Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
E-mail: monika_narojek@sggw.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/3266
DOI: 10.15290/ose.2015.02.74.08
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2015, nr 2(74)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
08_Monika NAROJEK.pdf754,48 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.