REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3261
Tytuł: Zarządzanie płynnością makroekonomiczną przez Europejski Bank Centralny w kryzysie finansowym
Inne tytuły: Macroeconomic liquidity management by European Central Bank in financial crisis
Autorzy: Zarzecki, Jan
Słowa kluczowe: kryzys finansowy
płynność finansowa
operacje refinansujące
financial crisis
financial liquidity
refinancing operations
Data wydania: 2015
Data dodania: 1-paź-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 2 (74) 2015, s. 37-55
Abstrakt: W artykule przedstawiono przyczyny kryzysu finansowego powstałego w 2008 roku, jego negatywne skutki dla Eurosystemu i nadzwyczajne działanie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) w zarządzaniu płynnością finansową. Straty banków komercyjnych, które zainwestowały w obligacje zabezpieczone aktywami pochodzącymi z sekurytyzacji kredytów hipotecznych wysokiego ryzyka w USA, spowodowały niedobór płynności finansowej i poważne zakłócenia na rynkach finansowych. Europejski Bank Centralny, starając się zabezpieczyć rynki przed ryzykiem płynności, wprowadził dodatkowe rozwiązania w zarządzaniu płynnością, takie jak: dostarczenie bankom strefy euro nieograniczonych kwot płynności, obniżenie kosztów pośrednictwa banku centralnego bankom komercyjnym, dostarczenie płynności w walutach obcych (USD, CHF) poprzez umowy swapowe i repo z zagranicznymi bankami centralnymi, rozszerzenie listy aktywów akceptowanych jako zabezpieczenie operacji zasilających w pieniądz, wprowadzenie programów zakupu nadmiaru obligacji skarbowych od banków w celu przywrócenia równowagi na rynku tych papierów.
The paper presents the causes of the financial crisis of 2008, its negative implications for the Eurosystem, and the emergency action taken by the ECB to manage financial liquidity. The losses of commercial banks, which had invested in bonds secured by assets derived from the securitisation of subprime mortgages in the USA, resulted in a shortage of liquidity and a serious disturbance in the financial markets. In an attempt to protect markets against the risk of liquidity, the ECB introduced additional liquidity management solutions: providing euro area banks with unlimited amounts of liquidity, reducing the cost of central bank intermediation for commercial banks, offering the liquidity in foreign currencies (USD,CHF) through swaps and repurchase of limited central banks, expanding the list of assets accepted as collateral in money supply operations, the introduction of excess purchase programmes of treasury bonds from banks in order to roll over the balance of the securities markets.
Afiliacja: Katedra Rachunkowości i Finansów, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
E-mail: jan.zarzecki@wse.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/3261
DOI: 10.15290/ose.2015.02.74.03
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2015, nr 2(74)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
03_Jan ZARZECKI.pdf715,2 kBAdobe PDFOtwórz
03_Jan ZARZECKI rysunek.pdf223,93 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.