REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3259
Tytuł: Integracja finansowa a synchronizacja cykli koniunkturalnych Polski i Unii Europejskiej
Inne tytuły: Financial integration and business cycle synchronisation in Poland and European Union
Autorzy: Misztal, Piotr
Słowa kluczowe: inwestycje zagraniczne
cykl koniunkturalny
konwergencja
foreign investment
business cycle
convergence
Data wydania: 2015
Data dodania: 1-paź-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 2 (74) 2015, s. 3-18
Abstrakt: Cykle koniunkturalne gospodarek, ze względu na postępujący proces globalizacji gospodarki światowej, są w coraz większym stopniu od siebie zależne. W procesie globalizacji kraje wschodzące zwiększyły swoje znaczenie gospodarcze na świecie, jednocześnie upodobniając się do krajów wysoko rozwiniętych gospodarczo. Nowa struktura gospodarki światowej powoduje istotne implikacje dla cykli koniunkturalnych większości krajów świata. Jednym z czynników, który istotnie przyczynia się do większej współzależności cykli koniunkturalnych na świecie, są dynamicznie rosnące międzynarodowe przepływy inwestycji zagranicznych (tzw. integracja finansowa). Celem niniejszego opracowania jest analiza oddziaływania międzynarodowych przepływów kapitałowych na synchronizację cykli koniunkturalnych Polski oraz Unii Europejskiej w okresie 2005-2013. W pracy wykorzystano metodę badawczą opartą na studiach literaturowych z zakresu makroekonomii i finansów międzynarodowych oraz metody ekonometryczne (modele wektorowej autoregresji – Vector Autoregression Model). Wyniki przeprowadzonych badań empirycznych wskazują, że wzrost obrotów kapitałowych niekoniecznie prowadzi do zwiększenia synchronizacji cykli koniunkturalnych analizowanych gospodarek. Wpływ wzrostu przepływów kapitałowych krajów na synchronizację ich cykli koniunkturalnych zależy nie tylko od intensywności obrotów kapitałowych, ale przede wszystkim od struktury rodzajowej tych obrotów.
Due to the process of globalisation in the world economy, business cycles are becoming increasingly interdependent. Under globalisation, emerging countries have increased their economic weight in the world, at the same time conforming to the economically developed countries. The new structure of the global economy causes significant implications for business cycles in most countries of the world . Among the factors that contribute significantly to greater interdependence of business cycles are rapidly growing international flows of foreign investment (i.e. financial integration). The purpose of this paper is to analyse the impact of international capital flows on the synchroni-sation of business cycles in Poland and the European Union in the period of 2005-2013. The author uses a research method based on the study of relevant literature on macroeconomics and international finance, as well as econometric methods (Vector Autoregression Model -VAR). The results of empirical studies indicate that the increase in capital movements does not necessarily lead to an increase in business cycle synchronisation in the analysed economies. The impact of the growth of capital flows on business cycle synchronisation depends not only on the intensity of capital movements, but mainly on the structure of capital flows.
Afiliacja: Wydział Zarządzania i Administracji, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
E-mail: misztal@tkdami.net
URI: http://hdl.handle.net/11320/3259
DOI: 10.15290/ose.2015.02.74.01
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2015, nr 2(74)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
01_Piotr MISZTAL.pdf385,61 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.