REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3120
Tytuł: Uwarunkowania rozwoju w świetle koncepcji „3 T”
Inne tytuły: Development factors in “3 T” concept
Autorzy: Szara, Katarzyna
Słowa kluczowe: klasa kreatywna
kapitał kreatywny
metoda AHP
talent
technologia
tolerancja
współpraca
creative class
creative capital
AHP
talent, technology
tolerance, cooperation
Data wydania: 2015
Data dodania: 3-sie-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 1 (73) 2015, s. 178-187
Abstrakt: Celem artykułu jest podjęcie dyskusji na temat koncepcji „3T”. Kryterium przyjętym w rozważaniach, oprócz talentu, technologii i tolerancji, jest współpraca. Stanowi to wypadkową określenia kapitału kreatywnego, zdefiniowanego na potrzeby niniejszych rozważań. W odniesieniu do celu głównego uwzględniono cel szczegółowy, którym jest przedstawienie możliwości oceny kapitału kreatywnego przy użyciu metody analitycznego procesu hierarchicznego (AHP). Klasa kreatywna stanowi punkt wyjścia do analizy kapitału kreatywnego, postrzeganego jako zasób właściwy ludziom współpracującym i funkcjonującym w nowych warunkach i wykorzystującym swoją kreatywność. Zaproponowane wskaźniki oceny klasy kreatywnej często nie są możliwe do wyliczenia ze względu na brak danych. Rozwiązaniem może być propozycja wykorzystania analitycznego procesu hierarchicznego do budowy modelu kapitału kreatywnego. Dzięki ujęciu zmiennych ilościowych i jakościowych oraz posłużeniu się w ocenie wieloma parametrami uzyskano model, który jest możliwy do zastosowania w różnych warunkach.
The purpose of this paper is to discuss the '3T' concept: talent , technology and tolerance. Cooperation is an additional criterion adopted for consideration, which stems from the notion of creative capital as defined for the purpose of the present study. Apart from achieving the main objective, it is the author's intention to investigate the usefulness of the Analytical Hierarchical Process method for the assessment of creative capital The creative class is the starting point for the analysis of creative capital perceived as a resource consisting of competent people, who cooperate and function in new conditions, using their creativity. The proposed indicators for assessing the creative class are often not possible to calculate due to the lack of data. A solution may be provided by a proposal to use the AHP method to build a model of creative capital. Thanks to the evaluation of quantitative and qualitative variables, and basing the assessment of many parameters, we obtain a model that is applicable in various circumstances.
Afiliacja: Wydział Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski
E-mail: kszara@univ.rzeszow.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/3120
DOI: 10.15290/ose.2015.01.73.15
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2015, nr 1(73)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
15_Szara.pdf328,95 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)