REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3100
Tytuł: W poszukiwaniu skutecznego remedium na zachowania ryzykowne młodzieży – o projekcie „Weź prawo w swoje ręce...”
Inne tytuły: In search of effective remedy for youth risk behaviours – about the project “Take the law into your hands…”
Autorzy: Prymak, Tomasz
Słowa kluczowe: profilaktyka
bezpieczeństwo
prawo
świadomość prawna
edukacja prawna
młodzież
prevention
security
law
legal awareness
legal education
youth
Data wydania: 2015
Data dodania: 23-lip-2015
Wydawca: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Parezja, 2015, nr 1(3), s. 66-76
Abstrakt: Publikacja poświęcona została prezentacji założeń merytorycznych oraz metodycznych zadania publicznego, przeznaczonego do realizacji w ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła 2014-2016”. Autor – twórca i koordynator zadania, prezentuje w niej opis potrzeb wskazujących na zasadność podejmowanej inicjatywy, opis grup adresatów zadania, a także dokonuje charakterystyki poszczególnych działań, których cel wypełnia założenia projektu, to jest zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa oraz tworzenia bezpiecznego i przyjaznego środowiska w szkołach i innych placówkach edukacyjno-wychowawczych.
The main purpose of the paper is to present substantive and methodical assumptions of the public task, which is implemented under the government programme “Safe and friendly school 2014-2016”. The author, who is a creator and coordinator of the task, presents the description of the needs indicating the validity of undertaken initiative, the description of the target groups and characteristics of individual actions, aspiring to increase the effectiveness of educational and safety prevention and to create a safe and friendly environment in schools and other educational institutions.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: t.prymak@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/3100
DOI: 10.15290/parezja.2015.03.06
ISSN: 2353–7914
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WNoE)
Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2015, nr 1

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons