REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3063
Tytuł: Interwencjonizm a wolny rynek w rolnictwie krajów Europy Środkowo-Wschodniej przed i po przystąpieniu do Unii Europejskiej
Inne tytuły: Interventionism and free market in agriculture of Central and Eastern European states before and after accession to EU
Autorzy: Błażejczyk-Majka, Lucyna
Słowa kluczowe: konkurencja doskonała
funkcja CES
hipoteza Hicksa
relatywne ceny czynników produkcji
krańcowa stopa substytucji
perfect competition
CES production function
Hicksian hypothesis
relative prices of production factors
marginal rate of substitution
Data wydania: 2015
Data dodania: 13-lip-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 1 (73) 2015, s. 110-123
Abstrakt: W pracy przedstawiono jedną z metod oceny stopnia interwencjonizmu w obszarze rolnictwa. Badanie przeprowadzono dla rolnictwa: Czech, Słowacji, Litwy, Łotwy, Estonii, Polski i Węgier w latach 1997-2013. Punktem wyjścia przeprowadzonych badań była estymacja dwuczynnikowej funkcji CES, a następnie sprawdzenie wiarygodności spełnienia założeń tej estymacji. W wyniku przeprowadzonych badań dowiedziono, że interwencjonizm w rolnictwie prowadzi w większym stopniu do zaburzeń na rynku kapitału trwałego niż siły roboczej.
The paper presents one of the methods of assessing the degree of intervention in agriculture. The study was conducted for the agricultural sectors of the Czech Republic, Slovakia, Lithuania, Latvia, Estonia, Poland, and Hungary in the period 1997-2013. The starting point of the study was to estimate the two-factor CES production function. Then the validity of the assumptions of the estimation was verified. The analysis shows that interventionism in agriculture affects the market of fixed capital to a greater extent than the labour market.
Afiliacja: Zakład Historii Gospodarczej, Wydział Historyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
E-mail: majkal@amu.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/3063
DOI: 10.15290/ose.2015.01.73.10
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2015, nr 1(73)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
10_Lucyna Blazejczyk.pdf287,76 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)