REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3062
Tytuł: Serwicyzacja gospodarki jako źródło jej transformacji
Inne tytuły: Development of service sector as origin of economic transformation
Autorzy: Szymańska, Elżbieta
Słowa kluczowe: sektor usług
zatrudnienie
wartość dodana
transformacja
service sector
employment
added value
transformation
Data wydania: 2015
Data dodania: 13-lip-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 1 (73) 2015, s. 97-109
Abstrakt: Celem artykułu jest określenie roli sektora usług w procesie transformacji gospodarczej. Dotyczy to przekształceń w sektorze usług i rosnącego wpływu usług na gospodarkę światową, w związku z procesem przekształceń dokonujących się w innych sektorach. Aby osiągnąć założony cel, dokonano analizy udziału zatrudnienia w usługach w ogólnej liczbie pracowników oraz wkładu tego sektora w tworzenie wartości dodanej. Rozważania przeprowadzono na podstawie publikacji naukowych i dostępnych danych statystycznych, publikowanych przez Eurostat i OECD.
The aim of this paper is to determine the role of the service sector in the process of economic transformation. The author explores the transformations within the service sector and the growing impact of services on the entire world economy, in connection with the process of change in other sectors. To accomplish this objective, the author analyses the share of those employed in services in the total number of workers, and the share of this sector in the creation of added value. The paper is based on scientific publications and available statistical data published by Eurostat and the OECD.
Afiliacja: Wydział Zarządzania, Politechnika Białostocka
E-mail: e.szymanska@pb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/3062
DOI: 10.15290/ose.2015.01.73.09
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2015, nr 1(73)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
09_Szymańska.pdf270,93 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)