REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3020
Tytuł: Czy patriotyzm jest wartością pożądaną w edukacji? Opinie nauczycieli szkół białostockich
Inne tytuły: Whether patriotism is the desired value in education? Opinions of teachers of schools in Bialystok
Autorzy: Dakowicz, Lidia
Filipek, Agnieszka
Słowa kluczowe: patriotyzm
wartości
wartości kultury polskiej
przekaz wartości
edukacja
nauczyciel
edukacja patriotyczna
patriotism
values
the values of Polish culture
transmission values
education
teacher
patriotic education
Data wydania: 2009
Data dodania: 20-cze-2015
Wydawca: Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie
Źródło: Patriotyzm a wychowanie, pod red. Elwiry Jolanty Kryńskiej, Joanny Dąbrowskiej, Agnieszki Szarkowskiej, Urszuli Wróblewskiej, Białystok 2009, s. 586-596
Abstrakt: Artykuł prezentuje wyniki badań przeprowadzonych wśród nauczycieli szkół białostockich. Ich celem było ustalenie czy w opinii nauczycieli patriotyzm jest wartością pożądaną w edukacji oraz czy nauczyciele przekazują tę wartość swoim uczniom. Ponad połowa respondentów uważa, że patriotyzm jest wartością, która powinna być zdecydowanie przekazywana w procesie edukacji. Porównując poglądy badanych nauczycieli na temat konieczności przekazu tej wartości w szkolnym procesie nauczania i wychowania oraz ich deklaracje odnośnie faktu przekazywania przez nich patriotyzmu należy stwierdzić, iż badani zdecydowanie częściej podają patriotyzm jako wartość pożądaną w przekazie nauczyciela, niż jako wartość przez siebie przekazywaną.
This article shows results of research conducted among teachers of schools in Bialystok. Their aim was to establish whether, in the opinion of teachers, patriotism is the desired value in education and whether teachers convey this value to their pupils. More than half of respondents believed that patriotism is a value that should be definitely conveyed in the educational process. Comparing the views of the interviewed teachers about the need to convey this value in the school process of teaching and upbringing and their statements regarding the fact of conveying by them patriotism it should be noted that the respondents more often submits patriotism as the desired value in the transmission of a teacher than as a value by itself conveyed.
Afiliacja: Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku
Sponsorzy: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/3020
ISBN: 978-83-61209-21-8
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (STH)
Książki/Rozdziały (WNoE)

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons