REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3019
Tytuł: Obywatelskość jako wartość ceniona przez studentów kierunków nauczycielskich Uniwersytetu w Białymstoku w ich systemie wartości oraz w procesie wychowania
Inne tytuły: Citizenship as a value appreciated by students of teaching courses at the University of Bialystok in their system of values and in the educational process
Autorzy: Dakowicz, Lidia
Słowa kluczowe: obywatelskość
demokracja
wartości
wartości kultury polskiej
hierarchia wartości
przekaz wartości
proces wychowania
edukacja
citizenship
democracy
values
the values of Polish culture
hierarchy of values
transmission values
the process of education
education
Data wydania: 2007
Data dodania: 20-cze-2015
Wydawca: Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie
Źródło: Etniczność i obywatelskość w Nowej Europie. Konteksty edukacji międzykulturowej, pod red. Jerzego Nikitorowicza, Doroty Misiejuk, Mirosława Sobeckiego, Białystok 2007, s. 203-212
Abstrakt: Artykuł prezentuje wyniki badań przeprowadzonych wśród studentów kierunków nauczycielskich Uniwersytetu w Białymstoku, których celem było ustalenie czy, wśród wartości typowych dla kultury polskiej, demokracja i obywatelskość jest wartością przez nich cenioną oraz ich zdaniem pożądaną w procesie edukacji. Wyniki pokazały, że wartość ta jest najmniej ceniona przez badanych studentów. Respondenci zdecydowanie częściej podawali demokrację i obywatelskość jako wartość pożądaną w przekazie nauczyciela, niż jako wartość przez siebie cenioną oraz w ogóle nie wymienili jej jako tej wartości, którą zamierzają przekazywać w swojej pracy edukacyjnej.
This article shows results of research conducted among students of teaching courses at the University of Bialystok, whose purpose was to establish whether, among values typical for Polish culture, value of democracy and citizenship is a value appreciated and, in their opinion, desirable in the educational process. The results showed that this value is the least appreciated by the surveyed students. Respondents much more frequently submitted democracy and citizenship as desired value in the transmission of a teacher than as a value by itself valued and do not swapped it as the values they wish to convey in their educational work.
Afiliacja: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
Sponsorzy: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/3019
ISBN: 978-83-89190-97-0
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (STH)
Książki/Rozdziały (WNoE)

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons