REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2779
Tytuł: Nowa jakość polskich granic państwowych w kontekście integrowania się Polski z UE a problemy przepływu ludzi przez granice Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej. Wybrane aspekty prawno-ekonomiczne
Inne tytuły: Новое качество Польских государственных границ в контексте интеграции Польши с ЕС и проблемы перемещения людей через границу Республики Польша и Российской Федерации. Избранные экономико–правовые аспекты
The new quality of the Polish national frontiers in the context of Polish integration with the EU and the problems of the movement of people across the borders of the Republic of Poland and the Russian Federation. Selected legal and economic aspects
Autorzy: Sidorowicz, Leszek
Słowa kluczowe: movement of people
Russia
Poland
Schengen
border control
Data wydania: 2011
Data dodania: 30-kwi-2015
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, z. 9, 2011, s. 202-225
Abstrakt: В работе затрагиваются проблемы общего движения через польскую восточную границу. Анализируются правовые основы пограничного контроля и обслуживания пассажирского движения. Затрагиваются также вопросы пересечения границы в 2000–2005/2006 годы, т.е. в период так называемого интегрирования Польши с ЕС и введения шенгенских правил. Кроме правового аспекта этих проблем, затронуты также некоторые экономические вопросы, а именно экономические последствия принятых в данной области решений. В первую очередь на основании доступных эмпирических данных проведено исследование влияния рассматриваемого явления на перемену динамики пассажирского движения. Затем предпринимается попытка оценить последствия перемен в международном туризме для польской экономики, в том числе в связи с изменением ситуации на польско-российской границе.
The present study considers issues surrounding cross-border traffi c across the Polish eastern border, with a particular focus on the . Polish-Russian border. The fi rst part of the analysis concerns the legal basis of border controls and services for the movement of people. In addition, issues relating to the permeability of the border mostly during the years 2000-2005/2006, over the so-called period of Polish integration with the EU and the implementation of the provisions of the Treaty of Schengen are highlighted. In addition to the legal aspects of the issues raised, certain economic issues were also considered – the economic repercussions of the adopted measures. In the fi rst instance, the impact of the changes on the dynamics of movement of people was examined, using data from an available empirical base. This was followed by an attempt to estimate the effects on the Polish economy of changes in international tourism, which were also due to the changes affecting the Polish-Russian border.
Afiliacja: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Profesora Edwarda Szczepanika w Suwałkach
URI: http://hdl.handle.net/11320/2779
DOI: 10.15290/bsp.2011.09.11
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2011, Z. 9

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_9_2011_Sidorowicz.pdf465,49 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.